„Hlavním zjištěním vyplývajícím z našich experimentů je, že zatímco u rekreačních uživatelů hladiny THC nejsou detekovatelné již po 4,5 hodinách po užití konopné drogy, u chronických uživatelů jsou za tuto dobu stále měřitelné. Navíc někteří…

Detail článku

„Výsledky studie přehledně uvádí obrázek 1, jako příklad grafického znázornění typického kinetického profilu THC a jeho metabolitů u rekreačního uživatele obr. 2, u chronického uživatele obr. 3. Chroničtí uživatelé kanabisu v experimentu užili signifikantně větší…

Detail článku

„Legální statut Studie byla schválena etickou komisí Psychiatrického centra Praha a byla součástí schváleného výzkumného projektu. Do studie byli zařazeni rekreační a chroničtí uživatelné kanabisu. Dobrovolníci podepsali informovaný souhlas a byli na počátku experimentu podrobeni…

Detail článku

„Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel Konzumace konopných drog má individuální vliv na kognitivní a psychomotorické schopnosti řidičů….

Detail článku

„Dále byla respondentům dána k posouzení otázka trestního postihu. Znění otázky: „Měl by být trestnímu postihu vystaven člověk, který je přistižen při následujících činnostech? a) Pěstování marihuany za účelem dalšího prodeje, b) pěstování marihuany za…

Detail článku