„Některé z ukazatelů se však z klinického pohledu nejeví jako validní. Z celkového počtu téměř patnácti set žádostí bylo dle údajů HS 751 (tj. prakticky 50 %) takových, kde bylo u uživatele uvedeno, že konopí…

Detail článku

„Žádosti o léčbu jsou v České republice jedním z nejdéle pravidelně získávaných harmonizovaných indikátorů, ačkoli se tento sběrný systém potýkal s problémy v oblasti definovaných kritérií (např. kritéria definování případu) a jejich dodržováním. Poprvé byla…

Detail článku

„Prevalenční odhady tvoří v adiktologickém výzkumu skupinu studií, jejichž prostřednictvím se pokoušíme stanovit celkový počet osob dle určitého společného znaku (např. užívání heroinu), včetně tzv. skryté populace. Různými metodami se snažíme stanovit co nejpřesnější odhad…

Detail článku

„Rizikové chování v kontextu užívání konopných drog je v posledních několika letech stále více diskutovaným tématem napříč všemi zeměmi EU, nejde však přitom již pouze o oblast výzkumu samotných dopadů způsobených užíváním konopných drog. Do…

Detail článku

„Za odborné podpory expertů z Centra adiktologie při Karlově univerzitě realizovaly NNO ve spolupráci se státními úředníky studii zaměřenou na slovenskou protidrogovou politiku, jejímž cílem bylo vyhodnotit dopad reformy slovenských drogových zákonů z roku 2005….

Detail článku