27 Prosinec

Ježíš Kristus a konopí v jeho životě

Kontroverzním tématem posledních pár let je údajná přítomnost konopí ve Starém a Novém zákoně. Diskuse o tom, zda se o konopí mluvilo v Bibli, se mezi odborníky vedou již více než jedno století. V rámci tohoto článku se blíže podíváme na výsledky těchto diskusí a výzkumů.

Několik staletí až tisíciletí před narozením Ježíše Krista bylo konopí nejrozšířenější zemědělskou plodinou na celém světě. Díky vysoké úrovni civilizačního rozvoje v některých oblastech, dokázali lidé již tehdy z rostliny získat ten nejcennější materiál na výrobu oblečení, plachet, lan a papíru. Semínka konopí lidé zpracovávali na olej a byli také dobře obeznámeni i s mnoha léčivými účinky této byliny. Jaké informace se tedy mohly objevit o konopí v Bibli a jakou roli asi hrálo v jednom z nejznámějším příběhů křesťanské historie?

Je důležité si uvědomit, že tehdejší civilizovaný svět končil u tureckých břehů Středozemního moře. Důkazy o všestranném využití konopí byly nalezeny na území Číny a Indie, v Malé Asii v a oblastech Předního východu – v Asyrské říši, v Babylónii, Palestině a u Skythů. Rituální inhalace kouře z konopí, které byla praktikovány ve zmiňovaných oblastech, byly pro Evropany známy v pátém století před Kristem (popsal to tehdy řecký dějepisec Hérodotos).

marijuana-field

Samotní Řekové jako první Evropané začali využívat konopí na výrobu lan a plachet pro obchodní a válečné lodě, stejně tak i následně Římané. Ti ho ovšem nepěstovali na území dnešní Itálie a Řecka, ale dováželi jej až ze vzdálených míst Malé Asii, jež spadala pod jejich moc. Řekové a Římané byli obeznámeni díky známým římským lékařům Dioscoridovi a Galenovi i o psychoaktivních účincích konopí.

Svatý olej ve Starém zákoně

V roce 1903 přišel britský vědec Charles Creighton poprvé s hypotézou, že síla Samsona a šílenství Saula bylo ovlivněno konopím. Creighton ovšem nepřinesl dostatek důkazů a jeho teorie o přítomnosti konopí ve Svatém písmu nebyla všeobecně přijata. Nicméně v roce 1936 přišla s podobnou teorií polská antropoložka Sára Benetowá. Teorii podložila vědecky přijatelnou jazykovou analýzou kořenů různých slov jak z hebrejského originálu, tak z aramejského překladu, které v mnoha místech prokazatelně představovaly výrazy pro aromatické konopí.

bible-luther

Je zajímavé, že samotný název Kristus vychází z hebrejského slova mesiáš tedy „pomazaný“, což může souviset s konopným olejem a na léčivý olej odkazuje i kniha Exodus 30:23.

Zdroj: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/725-role-konopi-v-zivote-jezise-krista?magazineId=21

Poslat komentář

*