22 Únor

Konopí – Právní úprava v ČR část 3.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zákonodárství od roku 1950

Jak velké změny trestního zákona nastaly, dokládá pohled na poslední stav textu zákona před tím, než ho nahradil v současnosti účinný zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), tedy do 31. 12. 2009. Skutkové podstaty trestných činů se zásadně změnily, staly se obsáhlejšími a přesnějšími, trestní zákon již mluví o OPL a jedech (namísto omamných látek a jedů) a přibyly také dvě nové ustanovení, a to § 187a o přechovávání OPL a jedu a § 188a šíření toxikomanie. Základní skutková podstata ustanovení § 187, která měla v té době již tři zvláštní skutkové podstaty, nabyla následující podoby: „Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ Odnětím svobody na dvě léta až deset let měl být potrestán pachatel, který jednal jako člen organizované skupiny, ve větším rozsahu nebo vůči osobě mladší osmnácti let. Trest odnětí svobody na osm až dvanáct let trestní zákon stanovoval pro jednání, kterým získal pachatel značný prospěch, způsobil těžkou újmu na zdraví nebo spáchal-li tento trestný čin vůči osobě mladší než patnáct let. Konečně trestu odnětí svobody na deset až patnáct let se vystavoval pachatel, který tímto jednáním získal prospěch velkého rozsahu, způsobil těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, či spáchal-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Podle ustanovení § 187a trestního zákona se dopouštěl trestného činu ten, kdo bez povolení přechovával OPL nebo jed v množství větším než malém a zákon s takovým jednáním spojoval trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest, případně trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, spáchal-li ho ve větším rozsahu. Znění § 188 o prekurzorech k výrobě OPL a jedu se změnilo a zpřísnilo také, a to do podoby: „Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Zvláštní skutková podstata potom počítá s trestem odnětí svobody na dvě léta až deset let za jednání ve větším rozsahu, vůči osobě mladší osmnácti let nebo pokud jím pachatel získá značný prospěch.

2016-08-18_223932

Trestní zákoník nahradivší trestní zákon tedy více méně přejal jeho úpravu výroby a nakládání s OPL a jedy s výjimkou několika drobných změn (například připouští také peněžitý trest a zavádí některé nové znaky zvláštních skutkových podstat). Zajímavostí je, že trestní zákoník původně ve zvláštních skutkových podstatách § 283 počítal s trestným činem vůči dítěti mladšímu čtrnácti let, ale novelou č. 306/2009 Sb. byla tato věková hranice zvýšena na patnáct let. Stejně tak byla zvýšena horní sazba trestu odnětí svobody u čtvrtého odstavce z patnácti na osmnáct let. To vše ještě před tím, než se vůbec TZ stal účinným.

Až trestní zákoník zavedl pojem „pro vlastní potřebu“, což značně ovlivnilo ustanovení o držení OPL a jedu a jeho přeměnu do podoby, která platí dodnes. Tento pojem je také součástí skutkové podstaty nového trestného činu § 285 TZ nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*