6 Březen

Kritéria pro provoz coffee shopů 2

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Spapens, Müller a van de Bunt (2014, s. 198) uvádějí, že v květnu 2011 zveřejnilo Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti plán, který by přispěl k lepší kontrole činnosti coffee shopů. Zaprvé požadoval stanovení minimální vzdálenosti coffee shopů od základních i středních škol na 350 metrů. Druhým bodem plánu bylo, aby se coffee shopy staly uzavřenými kluby s maximálním počtem 2000 registrovaných členů. Zatřetí se vláda rozhodla zakázat vstup do coffee shopů všem, kteří nemají trvalé bydliště na území Nizozemí. Tento plán ale nebyl celoplošně realizován. Dle Spapens, Müller a van de Bunt (2014, s. 198 ̶ 199) byly v květnu 2012 na území tří jižních provincií Nizozemí uvedeny do praxe pouze dva body (minimální vzdálenost od škol a zákaz prodeje marihuany cizincům). Požadavek na registraci klientů coffee shopů byl nakonec vynechán, protože jen velmi malé procento lidí (méně než 25 %) bylo ochotno se registrovat. Požadavky na zákaz vstupu pro cizince a nutnou minimální vzdálenost od základních a středních škol se setkaly se silnou vlnou kritiky, především v Amsterdamu, Rotterdamu a Utrechtu. Na základě rozhodnutí soudu v Haagu byl od 1. 1. 2013 povinně zaveden zákaz prodeje marihuany a hašiše cizincům ve všech coffee shopech na celém území Nizozemí.

V posledních letech jsou v Nizozemí vedeny obsáhlé diskuze na téma efektu omezování politiky marihuany. Zastánci systému coffee shopů tvrdí, že tento trend podrývá objektivitu Politiky snižování rizik a může mít negativní vliv na užívání drog a na zdraví. Na druhou stranu zastánci restriktivní politiky coffee shopů nebo jejich úplného zrušení poukazují na zevšedňující efekt přítomnosti coffee shopů v Nizozemí, snadnou dostupnost marihuany především pro mladé lidi a narušování veřejného pořádku způsobené coffee shopy a zahraničními turisty cestujícími za drogami. Je otázkou, zda další regulace provozu coffee shopů jsou nebo nejsou pro nizozemskou drogovou politiku přínosem a zda by nebylo dostačující řídit se AHOJ-G kritérii, která dle Intraval (2007, s. 8) shledává 99 ze 106 samosprávných jednotek, které mají na svém území coffee shopy, dostačujícími k regulaci prodeje měkkých drog.“

Zdroj: GINTEROVÁ, Nikola. NIZOZEMSKÝ PŘÍSTUP K MARIHUANĚ A JEHO APLIKACE NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ. Brno, 2017. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Poslat komentář

*