1 Leden

Marihuana a nádory plic

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Vzhledem k jednoznačnému příčinnému vztahu mezi kouřením tabáku a nádory plic je oprávněná obava, že kouření marihuany může být rovněž rizikovým faktorem pro vznik nádorů plic a jiných orgánů. V řadě dřívějších studií se prokázalo, že marihuanový kouř obsahuje mnoho kvalitativně podobných chemických sloučenin (karcinogenů a kokarcinogenů) jako tabákový kouř. Moir a spol. extenzivně zkoumali chemické složení hlavního i vedlejšího kouře z marihuanových a tabákových cigaret a zjistili mezi nimi kvalitativní podobnosti s některými kvantitativními rozdíly. Histopatologické a imunohistochemické důkazy u uživatelů marihuany, zahrnující bronchiální dlaždicovou metaplazii a zvýšenou expresi molekulárních markerů pretumorózní progrese, navíc naznačují, že kouření marihuany je rizikovým faktorem pro vznik nádorů plic.

Maertens a spol. využili zmíněné důkazy a postoupili ještě o krok dále – uplatnili toxikogenomický přístup a použili epitelové buňky myších plic k porovnání toxikologických molekulárních drah ovlivněných kondenzátem marihuanového kouře a kondenzátem tabákového kouře. Oba druhy expozice byly spojeny s expresí genů podílejících se na metabolismu xenobiotik, oxidačního stresu, zánětu a odpovědi na poškození DNA. Je zajímavé, že na většinu běžných drah měl kondenzát marihuanového kouře silnější účinek než kondenzát tabákového kouře v analýze závislosti na velikosti dávky. Zjištěné údaje jasně ukazují, že dráhy ovlivněné kondenzátem marihuanového kouře jsou podobné dráhám ovlivněným kondenzátem tabákového kouře. Výsledky studie podpořily tvrzení, že kouření marihuany je rizikovým faktorem pro vznik nádorů plic.

maranadpl2

Současné epidemiologické důkazy spojující kouření marihuany s nádory plic nejsou dostačující. Kromě toho bývají výsledky epidemiologických studií o marihuaně zkresleny souběžným užíváním tabáku a limitovány malou velikostí zkoumaných populací, nízkým věkem účastníků a především podhodnocováním hlášení. Souhrnnou analýzou studií případů a kontrol provedených v Tunisku, Maroku a Alžírsku se zjistilo, že OR pro nádory plic je pro kouření konopí 2,4 (95% CI: 1,6–3,8) po korekci na počet tabákových balíčko‑roků za celý život, což zvýšilo obavy z onkogenicity.

Nejnovější zveřejněná švédská populační kohortová studie má váhu z toho důvodu, že je jednak nejrozsáhlejší studií zkoumající danou spojitost (49 321 pacientů ve věku 18–20 let) a jednak má prodlouženou dobu sledování. Bylo v ní zjištěno, že silné kouření konopí (definované jako celoživotní užívání více než 50krát za dobu trvání studie) bylo spojeno s více než dvojnásobným rizikem vzniku nádoru plic během 40letého sledování. Závěry studie jsou podpořeny výsledky předchozích malých epidemiologických studií, v nichž se zjistila pozitivní spojitost mezi kouřením marihuany a vznikem nádorů plic. Ačkoli bylo obtížné stanovit epidemiologicky jasný vztah mezi kouřením marihuany a vznikem nádorů, existují důkazy o tom, že je určitě namístě opatrnost ohledně pravidelného silného (a možná i mírného) užívání marihuany.“

Zdroj: JOSHI, Manish, Anita JOSHI a Thaddeus BARTTER. Marihuana a plicní onemocnění. 1. www.prolekare.cz, 2014.

Poslat komentář

*