24 Duben

Podrobná klasifikace drog dle nových právních předpisů

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0


„Podrobné klasifikaci drog podle nejrůznějších kritérií se věnuje více než dostatek prací napříč mnoha vědními obory. Většinou bývají drogy děleny na takzvané měkké a tvrdé, legální a nelegální, alkoholové a nealkoholové, přírodní a syntetické nebo podle typu na opiáty, halucinogeny, psychostimulanty, psychofarmaka, konopné nebo těkavé látky a další.

Návykovou látkou se v trestněprávní terminologii rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti či sociální chování. Toto vymezení nalezneme v ustanovení § 130 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TrZk“ či „trestní zákoník“).

Alkohol jako návyková látka je přesně definován v ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. V České republice se jedná o rozšířenou, akceptovanou a tradiční látku a v jeho konzumaci jsme každoročně na předních místech v Evropě. Dlouhodobé nadužívání však vede k rozsáhlému morálnímu i fyzickému chátrání, abúzus alkoholu může vést např. k násilnému chování, domácímu násilí a požití alkoholu je také častou příčinou dopravních nehod. Neurotoxicita alkoholu je obzvláště nebezpečná u dětí a dospívajících.

Omamné a psychotropní látky se někdy souhrnně označují jako nealkoholové drogy. Jejich taxonomický výčet byl původně obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2014 je upraven v osmi přílohách nařízení vlády o seznamech návykových látek. Celkový počet zakázaných nealkoholových drog se v posledních letech zvětšuje, legislativa se totiž snaží pružně reagovat na výrobce celé řady nových syntetických derivátů původních drog (zatím legálních, bohužel ale často smrtelně nebezpečných), kteří se takto snaží obcházet právní předpisy.“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.Poslat komentář

*