24 Červenec

Prevence užívání drog – úvod a primární prevence

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Cílem prevence je zamezit užívání drog nebo aspoň odsunout první zkušenost s užíváním drog do co nejpozdějšího věku. Dalším cílem prevence je prostřednictvím snížení nebo zamezení experimentování s návykovými látkami předejít různým sociálním a zdravotním dopadům užívání drog, které by si vyžádali léčbu nebo další intervence.

Prevence se také zabývá zdravým životním stylem, což je život bez drog. Kromě toho, že preventivní programy vyzdvihují rizika a nebezpečnost užívání drog, nabízejí také alternativu ve formě zdravého životního stylu.

Obecně pojmem prevence rozumíme předcházení nemoci, předcházení zhoršení nemoci nebo předcházení zhoršení celkového stavu nemocného.

Preventivní programy by se měly zaměřit na děti a mladé lidi, aby si uvědomovali, že braní drog sebou přináší jistá rizika a to zdravotní i sociální. Měli by si uvědomit, že by užívání drog nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Převážná část společnosti drogy neužívá a užívání drog není bráno jako jev „normální“.

Prevence se zaměřuje na několik směrů:

– celá populace: např. využití mass medií ve vzdělávání široké veřejnosti

– komunity: např. programy ve školách zaměřené na studenty a mladé lidi

– ohrožená populace: např. děti ulice, mladí lidé, kteří opustili školu, děti uživatelů drog atp.

Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) je prevence rozlišena takto:

a) Prevence primární: jedná se o předcházení užití drog u osob, které ještě nepřišly do kontaktu s drogou.

b) Prevence sekundární: jedná se o předcházení vzniku závislosti a jejího rozvoje u osob, které již drogu užívají. Jde především o poradenství a léčení.

c) Prevence terciální: jedná se o předcházení vážnému a trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození, které bylo zapříčiněno užíváním drog.

Primární prevence

Je zaměřena na populaci celkově. Vytváří podmínky pro optimální vývoj jedince. Hlavním cílem primární prevence je předcházet zneužívání drog a oddalovat první setkání dětí a mladých lidí s drogami do co nejpozdějšího věku. Snaží se předcházet zvyšování užívání mezi rizikovou populací.

Primární prevence se především snaží působit na dosud nezasaženou populaci. Snaží se odradit děti a mladé lidi od užívání nelegálních drog a poskytnout jim podklady k vědomému rozhodnutí abstinovat od užívání psychotropních látek.

Primární prevence se snaží o vytvoření povědomí a informovanosti o drogách a o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích, které jsou spojené s užíváním drog. Podporuje protidrogové postoje a normy. Posiluje prosociální chování v protikladu se zneužíváním drog. Posiluje jednotlivce i skupiny, aby si osvojili osobní a sociální dovednosti, které jsou potřebné k rozvoji protidrogových postojů. Podporuje zdravější životní styl, tvořivé a naplňující chování a život bez drog.

Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale také v budoucnosti.

Primární prevence se dále dělí:

a) primární prevence specifická

b) primární prevence nespecifická

Podrobnější informace o primární prevenci se dozvíme v dalším článku.“

Zdroj: BARTONÍČKOVÁ, Irena. Komparace informací o marihuaně mezi pedagogickými pracovníky a studenty na středních školách. České Budějovice, 2007. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Vedoucí práce Mgr. Pavel Vácha.

Poslat komentář

*