„Legální statut Studie byla schválena etickou komisí Psychiatrického centra Praha a byla součástí schváleného výzkumného projektu. Do studie byli zařazeni rekreační a chroničtí uživatelné kanabisu. Dobrovolníci podepsali informovaný souhlas a byli na počátku experimentu podrobeni…

Detail článku

„Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel Konzumace konopných drog má individuální vliv na kognitivní a psychomotorické schopnosti řidičů….

Detail článku

„Dále byla respondentům dána k posouzení otázka trestního postihu. Znění otázky: „Měl by být trestnímu postihu vystaven člověk, který je přistižen při následujících činnostech? a) Pěstování marihuany za účelem dalšího prodeje, b) pěstování marihuany za…

Detail článku

„Vedle morální přijatelnosti konzumace byla osloveným rovněž položena otázka na zdravotní rizikovost jednotlivých látek. Znění otázky: „Za jakých okolností je podle Vašeho názoru užívání následujících látek zdravotně rizikové?“ Graf 2: Zdravotní riziko spojené s užíváním…

Detail článku

„Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky zaměřené na návykové látky. Respondentům byla dána k posouzení přijatelnost konzumace vybraných látek a jejich zdravotní rizikovost. Drtivá většina dotázaných považuje za morálně přijatelnou občasnou konzumaci…

Detail článku