9 Srpen

Veřejnost a konzumace vybraných návykových látek – díl 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Vedle morální přijatelnosti konzumace byla osloveným rovněž položena otázka na zdravotní rizikovost jednotlivých látek. Znění otázky: „Za jakých okolností je podle Vašeho názoru užívání následujících látek zdravotně rizikové?“

Graf 2: Zdravotní riziko spojené s užíváním vybraných látek

Hodnocení rizikovosti a morální přijatelnosti užívání vybraných látek je do značné míry propojeno. Látky, jimž je přisuzováno vyšší zdravotní riziko, mají obecně nižší společenskou akceptaci. Poradí je tak identické s předchozí otázkou. Za nejnebezpečnější je považován heroin, kde již první užití považuje za rizikové 79 % dotázaných, následují pervitin (66 %) a extáze (61 %). Výrazně nižší je obava z marihuany (23 %), nicméně i zde považuje mírně nadpoloviční podíl dotázaných za rizikové první či alespoň občasné užívání. Určitá míra rizikovosti je připisována také tabáku a alkoholu, ovšem jako zdraví škodlivou hodnotí většina dotázaných až pravidelnou konzumaci. Oproti tomu u kávy se většina respondentů domnívá, že nemá zdraví škodlivé účinky.

Oproti roku 2009 se zhruba o 5 % zvýšila rizikovost hned při prvním použití u tzv. tvrdých drog, naopak téměř o 10 % (o třetinu) poklesl tento názor u marihuany. Druhé zjištění je v plném souladu se zjištěným posunem v názoru na morální přijatelnost konzumace marihuany. U zbylých „drog“ nedošlo k žádnému statisticky významnému posunu v názorech na jejich zdravotní rizikovost.“

Zdroj: Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – kveten 2013. 1. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV CR, 2013.

Poslat komentář

*