18 Říjen

Cannabinoidy

„Cannabis je unikátní rostlina, výjimečná v mnoha směrech. Jedním z nich je, že je to ve světě rostlin jediný známý rod, jenž produkuje chemické látky známé jako cannabinoidy. Některé z nich působí na psychiku způsobem, který přivádí poživatele do stavu opojení, zvaného v angličtině „high“. Což je výraz zatím zřejmě nepřeložený a asi nepřeložitelný. Lze možná použít poměrně rozšířené slovo „rauš“. Tento stav je příčinou obliby konopí, a tedy obvykle í cílem, proč osoba, dosud s minimálními zemědělskými ambicemi, vynakládá úsilí, na jehož konci jsou žně a kýžené zpracování úrody. Na rozdíl od psychoaktivních látek, které produkují jiné rostliny, cannabinoidy nepatří do skupiny alkaloidu, i v tomto směru je Cannabis výjimečná.

O prvním chemickém výzkumu marihuany se dá hovořit již v polovině minulého století, ale teprve v šedesátých letech dvacátého století bylo snažení završeno rozhodujícími výsledky, byl izolován delta-9-tetrahydrocannabinol, hlavní biologicky aktivní látka konopí, a bylo navrženo schéma biosyntézy cannabinoidů. Cannabinoidů byly od té doby již izolovány desítky, většinou jsou ovšem zastoupeny v nepatrném množství a obvykle také nemají dostatečné účinky. Některé jsou označovány za homology či analogy tetrahydrocannabinoidu, to znamená, že jsou podobné co do struktury, ale vlastnosti mají různé, nebo naopak přes strukturální odlišnosti se projevují obdobné účinky. Množství a zastoupení cannabinoidů má zásadní význam pro to, jaké vlastnosti bude mít rostlina z hlediska psychoaktivních účinků, tedy jakou bude mít „potenci“. Tímto pojmem je postihována pro pěstitele marihuany nejdůležitější vlastnost rostliny, její psychotropní „síla“. Žádoucí je samozřejmě rostlina o vysoké potenci. V následujícím přehledu je uvedeno několik hlavních látek této skupiny, které se vyskytují v pryskyřičné, živičné látce, produkované rostlinou.

Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, obvykle stačí uvádět jako tetrahydrocannabinol, dále pod zkratkou THC, v literatuře bývá někdy uváděn název s jiným systémem číslování delta- 1-trans-tetrahydrocannabinol. Je to hlavní účinná halucinogenní složka marihuany. Odhadem prý 70-100 % účinků pochází z této látky. Vyskytuje se prakticky ve všech odrůdách a kultivarech, ovšem v různém množství, od stop až po téměř 95 % ze všech obsažených cannabinoidů. Velmi pečlivě připravená droga může mít až 12 % THC v sušině (po odstranění semen a stonků), obvykle ovšem podstatně méně. Obsah v hodnotě 1 % bývá považován za minimální, aby bylo možno hovořit o ještě dostatečně potentní rostlině. THC obvykle zahrnuje i delta-8-trans-THC (podle jiného číslování též delta-6-trans-THC), pravděpodobně s mírně nižšími účinky, ale zejména s podstatně nižším podílem této látky mezi ostatními cannabinoidy, především oproti delta-9-trans-THC, což je důvod, proč není obvykle nutno mezi nimi rozlišovat.

Thc.pdb

Molekula THC

Cannabidiol, neboli CBD, se taktéž vyskytuje téměř ve všech odrůdách, opět od téměř nulových hodnot po zhruba 95 % přítomných cannabinoidů. Nemá však psychoaktivní účinky, ačkoliv projevuje jisté sedativní, analgetické a také antibiotické vlastnosti. Ukazuje se, že CBD má tlumivé účinky a působí proti povzbudivým efektům THC. Posouvá také počátek působení marihuany, naproti tomu může její vliv až dvakrát prodloužit. Názory na ovlivnění vlastního průběhu opojení se liší. Nicméně popis „knock outu“, snivých či melancholických nálad je ve spojení s účinky „trávy“ s patřičným podílem CBD a THC opakovaný. Při nízkém obsahu THC a vysokém CBD se hovoří pouze o útlumu a pocitu slabosti až otupělosti mysli i těla. CBD je bioprekurzorem tetrahydrocannabinolu, to znamená, že při biosyntéze v buňkách rostliny je CBD mezistupněm při tvorbě THC. Každého teď jistě napadne otázka, zda lze ovlivněním prostředí při pěstování nebo umělým zásahem při zpracování hotové, sklizené produkce tuto reakci ovlivnit a získat rostlinný materiál s vysokým obsahem žádoucího THC na úkor mezistupně CBD. Již na tomto místě lze v předstihu konstatovat, že ano, správným načasováním žňových prací se dosáhne optimálního obsahu THC ve sklizené Cannabis, a i v marihuanových produktech lze uměle vyvolat reakci (izomerizaci), při níž se CBD transformuje na delta-9-THC, resp. delta-8-THC.

Cannabinol, neboli CBN, je degradačním (oxidačním) produktem THC, není tedy produkován rostlinou a přirozeně se v pryskyřici nevyskytuje. Čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimálně, ale špatné skladování a také výroba hašiše může způsobit, že značná část nebo i většina THC zoxiduje. Čisté formy CBN mají nanejvýše 10 % psychoaktivity THC. Ačkoliv se zdá, že některé účinky opojení ovlivňuje a vyvolává podobně jako CBD, je zřejmě tento efekt slabý. Pravděpodobně ale souvisí s účinky na ztrátu orientace. Vyvolává tak pocit závratě, „zdrogování“ a vnitřní rozpolcenosti, nikoliv však „high“. Při vysokém obsahu CBN se účinky mohou projevit rychle, avšak bez pocitu dosažení vrcholu a následně s pocity ospalosti a únavy. Vysoký obsah CBN je tedy v produkci nežádoucí, neboť představuje ztrátu třeba až 90 % svého prekurzoru THC. Obdobně jako u předcházejícího cannabinoidu je na místě otázka, zda nelze vyvolat zpětnou reakci, při níž by CBN konvertoval opět na THC. Na tomto poli je věda podstatně méně úspěšná než v případě zvládnutí přeměny CBD na THC. Nicméně v pěstitelské praxi je zaveden způsob ošetření marihuany suchým ledem.

CBD

Struktura CBD

Tetrahydrocannabivarin, neboli THCV, je propyl-derivát THC. Na aromatický kruh obvykle navázaný pentyl s pěti uhlíky je nahrazen propylovým řetězcem o třech uhlíkových atomech. Tyto propylové cannabinoidy byly identifikovány v několika druzích původem z jihovýchodní a střední Asie a z Afriky. Bylo zde prokázáno kolem 50 % THCV z celkového obsahu přítomných cannabinoidů. Údajů o jejich působení na člověka je málo, ale podle pokusů se zvířaty se zdá, že účinkují rychleji a odeznějí dříve než THC. Pokud není uvedeno jinak, suma THC zahrnuje delta-9- i delta-8-THC a také THCV .

Cannabichromen, neboli CBC, je další z významných cannabinoidiů, ačkoliv se nachází v nižších koncentracích než CBD či THC. Dříve se předpokládalo, že jde o minoritní nepodstatnou složku, přesnější měření pak ukázala, že tato látka byla zahrnuta do hodnoty CBD. Nicméně její obsah je k THC a CBD relativně nízký, pravděpodobně nepřesahuje 20 % celkových canabinoidů. Předpokládá se, že nemá na člověka psychotropní účinky. Avšak jeho přítomnost v rostlinách údajně vysoce patentních vedla k podezření na jeho synergické účinky s THC, to znamená, že jeho přítomnost umocňuje působení THC. Údajů o této složce cannabinoidů je zatím velice málo.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*