9 Květen

Činitele zvyšující a snižující riziko užívání konopných drog

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Činitele zvyšující riziko užívání konopných drog

Za činitele zvyšující riziko užívání konopných drog ze strany jednotlivce jsou často uváděny: Psychická labilita, duševní poruchy, nedostatek dovedností v mezilidských vztazích, nízké sebevědomí, nízká schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí, týrání, šikanování apod.

Jako primární skupina se může podílet na zneužívání drogy i rodina: Nejasná pravidla týkající se chování, nedostatek času, zanedbávání péče, přehnaná přísnost, slabé citové vazby, konflikty v rodině, schvalování nebo užívání drog v rodině, chudoba apod.

Vliv na jedince má zejména škola. Pochybení na straně školy jsou způsobeny: Neexistující preventivní program, nespolupráce s rodiči a prospěšnými organizacemi v okolí, škola užívání konopných drog toleruje nebo přehlíží, snadná dostupnost konopných drog na půdě školy nebo v jejím okolí, atmosféra ve škole není přátelská a postrádá nabídku pozitivních hodnot apod.

V období dospívání jsou pro jedince velmi důležité vztahy s vrstevníky. Vrstevníci jedince ovlivňují a to i negativním způsobem: Protispolečenské chování vrstevníků, pozitivní postoje ke konopným drogám, větší vliv kamarádů než rodičů, šikanování apod. Ze strany společnosti lze za negativní faktory, jež mohou podpořit zneužívání drog, považovat: Chudoba, nedostatek příležitostí k pracovnímu i jinému uplatnění, nenabízení možností k trávení volného času, dostupnost konopných drog a jejich tolerance ve společnosti, zákon dostatečně nepostihuje výrobu a prodej konopných drog, nespolupracující media, velký pohyb obyvatel apod.

Činitele snižující riziko užívání konopných drog

Za činitele snižující riziko užívání konopných drog ze strany jednotlivce jsou často uváděny: Vysoká míra duševního zdraví, dobré tělesné zdraví, dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, dobré sebevědomí, špatné snášení konopných drog, schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí, vnitřní hodnoty v rozporu s užíváním konopných drog, schopnost plánovat a řešit problémy, umění navodit si příjemné stavy zdravými způsoby, kvalitní způsoby trávení volného času apod.

Jako primární skupina se může podílet na zamezení zneužívání drogy i rodina: Jasná rodinná pravidla, přiměřená péče a dostatek času na dítě, převládá zdravý způsob života a odmítání konopných drog, rodiče nejsou závislí na žádné droze, jasná a přiměřená očekávání, vzájemný respekt, snaha pomáhat druhým, dobrá spolupráce a komunikace, fungující mezigenerační vztahy a celé rodiny apod.

Vliv na jedince má zejména škola. Správné kroky ze strany školy jsou zejména tyto: Systematické a soustavné provádění prevence, spolupráce s rodiči a důležitými organizacemi, rozumná a přiměřená pravidla, netolerance konopných drog na škole, nedostupnost konopných drog na území školy a v jejím okolí, učitel je vnímán jako ten co pomáhá a pečuje, pro neúspěšné žáky hledá škola alternativní cesty jak jim pomoci, dobrá návaznost na trávení volného času apod.

V období dospívání jsou pro jedince velmi důležité vztahy s vrstevníky. Vrstevníci jedince ovlivňují a to i pozitivním způsobem: Respekt vůči dospělým autoritám, vazba na organizaci s dobrým programem, zájmy a koníčky nesouvisející s konopnými drogami, odmítání konopných drog, přátele se zdravím životním stylem apod.

Ze strany společnosti lze za pozitivní faktory, jež mohou podpořit zamezení zneužívání drog, považovat: Přiměřené materiální podmínky, dostatek příležitostí k uplatnění, dobré možnosti pro trávení volného času, obtížná dostupnost konopných drog, dobrá zdravotní a sociální péče, společenské normy a zákony omezující dostupnost konopných drog, spolupracující sdělovací prostředky, malá migrace obyvatel, rasová a náboženská tolerance, společnost je vnímána jako přátelská a pomáhající apod.“

Zdroj: FORMAN, Lukáš. Současné zkušenosti studentů s konopnými drogami na 2. Stupni ZŠ a na SŠ ve Zlíně. Zlín, 2010. Bakalářská práce. UTBZ.

Poslat komentář

*