21 Srpen

Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů drog – výzkum část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Na začátku uvádím metodiku výzkumu, cíle výzkumného šetření a dále předpoklady, které jsem zvolila. Následně jsem se zabývala tím, odkud mladiství uživatelé získávají peníze na nákup marihuany. Zejména se jedná o zjištění, zda jsou rodiče zdrojem financí na nákup této látky či si peníze obstarává jedinec sám.

Metodika výzkumu

Hlavní cíle výzkumného šetření

Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem mladiství uživatelé získávají finanční zdroje na nákup marihuany v Českých Budějovicích a jeho okolí. Tento výzkum by měl především poukázat na to, zda rodiče svým dětem poskytují finance, kteří si za ně poté marihuanu nakupují.

Dílčí cíle

-Zjištění, pokud rodiče vědí o svém dítěti, že marihuanu užívá, jak s tímto problémem pracují.

-Zaměření na prevenci v sociální práci s mladistvými uživateli marihuany, její specifika v kontextu získaných dat. Dále se tak zaměřuji i na to, zda se respondenti setkali s preventivním programem o drogách.

Stanovení předpokladů

K stanoveným cílům jsem si stanovila tyto hypotézy:

1. Peníze na nákup marihuany obvykle mladiství uživatelé získávají z kapesného od rodičů.

2. Rodiče nezajímá, na co dítě kapesné používá.

3. Většina respondentů nechodí na brigádu, a tak peníze na marihuanu nezískává touto cestou.

4. Respondenti kupují 1 gram marihuany za 200Kč.

5. Pokud rodiče zjistí, že jejích dítě užívá marihuanu, tak s tímto problémem pracují.

6. Učitelé ve škole nevědí, že dotázaní užívají marihuanu.

7. Mladiství uživatelé marihuany se setkali s preventivním programem o drogách.

Metodologie výzkumu a sběr dat

Pro získání informací, které jsem k výzkumu potřebovala, jsem zvolila kvantitativní výzkum, který je sestavený formou dotazníku. Tento dotazník je vytvořen formou uzavřených, ale i otevřených otázek, kde mají respondenti možnost napsat vlastní odpověď a vyjádřit se tak k otázce dle vlastní zkušenosti. Dotazník byl určen pro mladistvé uživatele marihuany, kteří aktuálně studují a žijí s rodiči v Českých Budějovicích a okolí. Jedná se tedy o studenty ve věku od 15 – 19 let, kteří studují střední odbornou školu, střední odborné učiliště, či gymnázium.

V rámci své praxe v nízkoprahovém centru, kterou jsem vykonávala, jsem se zde setkala s mladistvým klientem. Vzhledem k tomu, že se tento klient pohybuje mezi mladistvými uživateli marihuany, dotazníky mi rozdal těmto jedincům a pomohl mi tak ke sběru dat. Dotazníky jsem zpracovala pouze v papírové formě, a to právě na doporučení klienta. Informoval mě, že pro něj bude snadnější dotazníky rozdat v této formě a bude tak moci, získat odpovědi okamžitě zpět.

Sběr dat byl prováděn v období od 9. 2. – 5. 3. 2017 a dohromady jsem obdržela 41 vyplněných dotazníků. Předpokládala jsem, že mi odpoví 60 respondentů. Problém ve sběru dat byl v tom, že se jedná o marihuanu, která je nelegální drogou. Respondenti často měli strach, aby jejich odpovědi nebyly nahlášeny policii. A to, i když byli upozorněni na naprostou anonymitu.

Dotazník tvoří 13 otázek. Součástí některých otázek jsou i podotázky. Vyplnění dotazníku trvalo v průměru 5 minut a otázky byly položeny srozumitelně, aby je každý dotázaný dobře pochopil.

Pohlaví respondentů

První otázkou v dotazníku jsem se dotazovala na pohlaví respondentů – tedy uživatelů marihuany. Z celkového počtu 41 respondentů bylo 28 mužů a 13 žen.

Věk respondentů

Na otázku číslo 2 odpovídali respondenti formou otevřené otázky. Nejmladší věk, který se v odpovědích vyskytl, byl 15 let. Nejstarší respondenti byli ve věku 19 let. Nejpočetnější skupinou v dotazníku jsou 17ti – letí uživatelé marihuany. Ve výzkumu se u této nejpočetnější skupiny setkal stejný počet mužů, kterých je v této kategorii 8 a žen, kterých je také 8.

Dotazník byl určen mladistvým uživatelům, kteří užívají marihuanu. Odpovídali pouze ti, kteří studují na středním odborném učilišti, střední odborné škole, či gymnáziu, tomu také odpovídají odpovědi, které dotázaní vyplnili v otázce věku dotazníku.

Vzdělávací instituce studentů

Většina respondentů z výzkumu studuje střední odbornou školu, pouze o 2 méně střední odborné učiliště. Střední odborné učiliště studuje 15 mužů a 3 ženy. Střední odbornou školu navštěvuje 11 mužů a 9 žen. Studenti gymnázia se ve výzkumu objevili dohromady pouze 3.

Zdroje financování marihuany u mladistvých uživatelů

V dnešní době je běžné, že mladí lidé dostávají od svých rodičů kapesné, často i v rodinách, které jsou sociálně slabší. Problém vzniká ve chvíli, kdy rodiče svým dětem poskytují finance a jejich využití často nijak nekontrolují. Dostupnost a cena marihuany, kterou jsem uvedla v minulé kapitole, ukázala, že zakoupení této látky není pro mladé lidi složité. Dostáváme se tím k problému, který jsem zkoumala v této části, kde jsem se respondentů ptala, na výši jejich kapesného a jeho využití.

Výše kapesného od rodičů u respondentů

V této tabulce je zobrazena výše kapesného, kterou respondenti dostávají od rodičů. Více jak polovina respondentů dostává na týden od rodičů kapesné ve výši 100-300Kč. 10 respondentů dostává na týden více jak 300Kč. Kapesné nedostávají 2 muži a žádná žena neuvedla, že by kapesné od svých rodičů nedostávala.“

Zdroj: KOTŠMÍDOVÁ, Kateřina. Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů. České Budějovice, 2017. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce Mgr. Monika Flídrová.

Poslat komentář

*