28 Srpen

Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů drog – výzkum část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Využití kapesného respondentů

Další otázka byla položena formou otevřené otázky a respondenti tak mohli sami vypsat, za co své kapesné utrácejí. Ve většině případů se odpovědi shodovaly a respondenti uváděli stejné údaje. Největší zastoupení zde mělo jídlo, které si kupuje ze svého kapesného celkem 19 respondentů, 14 mužů a 5 žen. Dále jsou nejčastější položkou cigarety, alkohol, oblečení, marihuana a koníčky. Marihuanu zde neuvedl každý respondent, ale pouze 10 dotázaných i přesto, že v ostatních odpovědích se promítlo, že kapesné za marihuanu utrácí většina. Koníčky, které dotázaní v dotazníku uváděli, jsou kolo, skate, tetování, počítačové hry, barvy, motorka apod.

Docházení na brigádu u respondentů

Celkem 22 respondentů odpovědělo, že na brigádu nechodí, bylo mezi nimi 8 žen a 14 mužů. Stejný počet mužů odpověděl, že na brigádu chodí. Brigádou si přivydělává také 5 žen. Celkově se tedy ukázalo, že více mladistvých nikam na brigádu nedochází. Výsledky jsou však velmi těsné.

Získávání peněz na nákup marihuany u respondentů

Tato otázka byla v dotazníku řešena podotázkami, aby si každý z respondentů mohl vybrat nejpřesnější odpověď, odkud získává peníze na nákup marihuany.

1. Z kapesného od rodičů

Peníze na nákup marihuany z kapesného od rodičů má výhradně 6 mužů a 8 žen. Z velké časti také 6 mužů, ale pouze 3 ženy. Zřídka odpovídalo nejvíce respondentů, kdy mužů odpovědělo 14 a ženy 2. Vůbec ne neodpověděla žádná žena a pouze 2 muži.

2. Z brigády

Peníze z brigády – na nákup marihuany používají výhradně (pouze) 2 muži a žádná žena. Z velké části 9 mužů a 4 ženy. Zřídka – pouze 3 muži a žádná žena. Vůbec ne odpovědělo nejvíce dotázaných, kdy kolonku zaškrtlo 14 mužů a 9 žen.

3. Směnou (něco za něco)

Výhradně (pouze) směnou nezískává žádný respondent marihuanu. Z velké části uvedli 4 muži a žádná žena. Zřídka uvedlo 8 mužů a 1 žena. Vůbec žádnou směnou uvedlo nejvíce dotázaných, kdy tuto odpověď zvolilo 16 mužů a 12 žen.

3.1 Pokud ano, o jakou směnu se jedná?

Pokud respondenti odpověděli, že se o nějakou směnu jedná, měli uvést o jakou. 9 respondentů uvedlo, že když pomůže kamarádům, tak od nich na oplátku získá marihuanu zadarmo. 5 respondentů napsalo, že mění marihuanu za součástky na kolo. Dále jsou v dotazníku odpovědi jako alkohol, cigarety, oblečení, pozvání na pivo.

4. Krádeží

Dále byla možnost vybrat odpověď, že získávají peníze krádeží. Zakroužkovali ji 4 respondenti z celkového počtu 41 dotázaných. Dva z respondentů uvedli, že kradou peníze na marihuanu od rodičů z peněženky. Jeden z respondentů krade marihuanu přímo svému kamarádovi z bundy a jeden z dotázaných odpověděl, že krade v obchodě šperky, které poté prodá.

5. Jiné

Odpověď jiné vybralo 10 respondentů, kdy se jednalo o 4 ženy a 6 mužů. Jejich odpovědi byly, že marihuanu dostávají jako dárek od kamarádů nebo od sourozence. Jedna odpověď byla, že marihuanu dotázaný nakupuje z peněz od babičky.

Výsledky části výzkumu

Z mého výzkumu vyplynulo, že mladiství jedinci získávají finance na nákup marihuany především z kapesného od rodičů. Nezanedbatelná část respondentů (přibližně třetina) získává částečně peníze na nákup z brigády. Celkem 9 dotázaných uvedlo, že marihuanu získává i zadarmo. Zde můj výzkum potvrzuje i fakta z odborné literatury.

V knize Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví se uvádí, že poměrně velká část rodičů o abúzu u svých dětí tuší nebo ví. Raději však problémy nechtějí vidět a vědomě je bagatelizují nebo přímo zastírají. Někteří rodiče poskytnou svým dětem raději peníze i s vědomím, že budou použity na nákup drogy. Vlastní svědomí si ospravedlní myšlenkou, že jejich dítě alespoň není nuceno ke kriminálnímu chování jako např. krádež při obstarávání drogy. Pro většinu rodin je zjištění, že jejich dítě užívá drogu nesmírně závažnou životní zkouškou. Přichází u nich pocit zklamání, frustrace, výčitek a vzájemného obviňování.

Kalina ve své knize vychází z předpokladu, že užívání návykových látek je finančně náročné, a že může vést i k páchání trestné činnosti za účelem financování této látky. Jde především o majetkovou trestnou činnost, například krádeže v obchodech, vykradení osobních aut, apod. Následný je prodej kradeného zboží, který se většinou pohybuje okolo 25-30% původní hodnoty zboží.

V mém výzkumu se ukázalo, že 4 respondenti získávají peníze na marihuanu krádeží.“

Zdroj: KOTŠMÍDOVÁ, Kateřina. Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů. České Budějovice, 2017. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce Mgr. Monika Flídrová.

Poslat komentář

*