19 Únor

Konopí – Právní úprava v ČR část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zákonodárství od roku 1950

S účinností od 1. ledna roku 1962 byl přijat nový trestní zákon č. 140/1961 Sb., který platil až do konce roku 2009. Za takto dlouhou dobu platnosti prodělal velké množství novelizací, ale v jeho původním znění obsahoval jen dva drogové delikty zakotvené v ustanovení § 187 a § 188. Základní skutková podstata § 187 v podstatě kopíruje znění § 197 předchozího trestního zákona, pouze mění sankci tak, že trest odnětí svobody za takové jednání je možné stanovit pouze v délce až na dvě léta (místo tří) a zavádí také nové dvě alternativní sankce, a to nápravné opatření a peněžitý trest. Také zvláštní skutková podstata doznala několika změn. Tou hlavní je, že sankce v podobě trestu odnětí svobody se zvýšila z jednoho roku až pěti let na dvě léta až osm let a přibyl nový znak v podobě spáchání trestného činu jako člen organizované skupiny. Ustanovení § 188 oproti ustanovení § 198 předchozího trestního zákona počítá s předmětem způsobilým (oproti předmětu určenému) k nedovolené výrobě omamných prostředků a jedů a také zavádí tři nové alternativní tresty v podobě nápravného opatření, peněžitého trestu a propadnutí věci.

Seznam omamných látek stále nebyl součástí trestního zákona a obsahoval ho zvláštní předpis, konkrétně vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Tento seznam již nepovažoval za omamnou látku pouze indické konopí, ale konopí obecně a pryskyřici z něj s poznámkou, že „pokud je pěstováno a používáno výlučně k průmyslovým účelům a pro účely zahradnické, není posuzováno jako omamná látka“. Totožnou úpravu převzalo i později účinné nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. To bylo později zrušeno nařízením vlády a jeho úlohu převzal zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „ZNL“), který řadil mezi omamné látky konopí a pryskyřici z konopí (včetně solí ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat), a který tuto úlohu plnil až do 31. prosince 2013. Pro pořádek je vhodné uvést, že od 1. ledna 2014 do současnosti je seznam omamných látek přílohou nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

2016-08-18_223123

Právní úprava ohledně konopných drog se po dobu platnosti trestního zákona (bezmála 50 let) značně vyvíjela, především pak po roce 1989. Za zmínku stojí novela trestního zákona č. 175/1990 Sb., která vymezila, co se rozumí pod pojmem návyková látka, a to tedy „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“, a dále již zmiňovaná novela č. 112/1998 Sb. zavádějící trestný čin držení omamných a psychotropních látek (dále také „OPL“) a pojem „množství větší než malé“.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*