26 Červenec

Konopné společenské kluby – doporučení

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Při pohledu na národní či místní politiku každé země je zjevné, že téměř všechny v současné době povolují sdružování občanů ve formě spolků, sdružení, společností, asociací, klubů či jakýchkoli jiných samovolně vznikajících a samostatně organizovaných občanských struktur, jež jsou úředně registrovány a jejichž cílem není zisk.

Proto doporučujeme všem členským státům, které se staly signatáři tří mezinárodních úmluv týkajících se kontroly drog, aby zvážily domácí legislativu ve vztahu k spolkům a zaujaly postoj, který povede k uzákonění statusu Konopných společenských klubů sdružujících tamější občany, a to prostřednictvím přijetí těchto tří doporučení:

1

Ukončit kriminalizaci de iure týkající se užívání, držení, produkce a výroby konopí pro osobní spotřebu i všech činností souvisejících s osobní spotřebou.

2

Uznat: Článek 4 Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972, kde se hovoří o omezení „produkce, výroby… [atd.] omamných látek výlučně pro lékařské a vědecké účely”; články 22 a 28 téže úmluvy; a článek 2, bod 5, sekce b), kde stojí, že smluvní strany „zakáží, v případě, že budou toho názoru, že ze situace v jejich zemi vyplývá, že by to byl nejvhodnější způsob na ochranu veřejného zdraví, produkci, výrobu, export a import, obchod, držbu nebo používání takových omamných látek “, z čehož jasně vyplývá, že smluvní strany mohou zavést i zcela jiná opatření, pokud to bude dle jejich názoru nejvhodnější způsob, jak čelit problémům a škodám souvisejícím s drogami;

3

Uznat článek 30 Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972, kde se hovoří o udělování povolení (licencí) ze strany místních úřadů; Přistoupit na navrhovanou spolupráci konopných společenských klubů s úřady, a to buď zahájením celonárodní odborné debaty, anebo zapojením existujících občanských platforem, které se touto problematikou zabývají, a společně s nimi zvážit, které konkrétní malé změny v pravidlech a procedurách by mohly zákonně umožnit širší experimentování v rámci konopných společenských klubů a povolit tak v krátkém čase jejich bezpečné fungování na lokální úrovni.“

Zdroj: Konopné společenské kluby: Politika XXI. století. 1. Praha: Cannafest, 2015.

Poslat komentář

*