30 Duben

Legislativní změny a podvědomí společnosti o právní úpravě

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Mezi nejmladší právní předpisy upravující omamné a psychotropní látky (OLP) patří zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, který je účinný od 1. ledna 2014. S problematikou návykových látek je spojeno i nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Tato hranice byla u THC stanovena na hodnotu 2 ng/ml. Pokud je u řidiče zjištěna tato hodnota návykové látky, má se pro účely přestupkového řízení za to, že dotyčný řídil vozidlo pod jejím vlivem. Pro případ trestního stíhání ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákona (TZ) je však vždy potřeba znaleckým posudkem zhodnotit to, zda byl řidič ve stavu vylučujícím protiprávnost.

V současné době se jedná o návrhu zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami. Legislativní proces tohoto zákona započal již v první polovině roku 2013 na základ na návrh Ministerstva zdravotnictví. V průběhu roku 2013 byl však pozastaven a doposud nebyl schválen. Podle dostupných informací ke dni 27. února 2015 nyní probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Podvědomí společnosti o právní úpravě

Z mnou provedeného průzkumu vyplývá, že veřejnost není dostatečně informována o tom, jak s trestností užívání, držení, pěstování či distribuce konopí. Necelá polovina dotázaný odpověděla, že si je pouze vědoma, že některé zacházení s konopím může být trestné. Přibližně třetina respondentů pak ví, které jednání je považováno pouze za přestupek a které již za trestný čin, ale neví, jaké jsou za tato jednání sankce. Pouze 15 % dotázaných odpovědělo, že znají právní úpravu detailně včetně sankcí. Naopak necelých 5 % respondentů vůbec neví, jaký je vztah legislativy ke konopí.

2016-08-28_195340

Na otázku, zda vědí, kde konkrétní právní úpravu hledat, necelá pětina dotázaných odpověděla, že neví vůbec, naopak přibližně 22% odpovídajících se vyjádřilo kladně, z nichž asi 5 % zná i obsah těchto norem. Zbytek respondentů (58%) pouze tuší, že by právní úpravu nejspíše nalezli v trestním zákoníku.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*