8 Květen

Nedovolená výroba a jiné nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jednaní, podle tohoto ustanoven, je v rámci drogových deliktů považováno za nejvíce společensky škodlivé, což se odráží také na přísnosti trestného postihu. V porovnání s odpovídající předcházející právní úpravou, tj. bývalé ustanovení § 187 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákon), je dnešní úprava téměř totožná, zvýšila se však horní hranice odnětí svobody za jednání dle odst. 4, a to z patnácti na osmnáct let.

Podle ročenky Ministerstva spravedlnosti bylo za rok 2014 zjištěno celkem 2819 trestných činů podle tohoto ustanovení, nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckem a Libereckem kraji; jedna se tak o zdaleka nejčastější drogový trestný čin. Nejčastější věk pachatelů byl 30-39 let a nejvíce udělovaným trestem bylo podmíněně odložení odnětí svobody (1264x), následované nepodmíněným odnětím svobody (543x).

Dle starších zkoumaných dat spočívá trestná činnost ve více než polovině případů v distribuci drog za účelem dosazení finančního zisku. V rámci odlišných druhů OPL (omamných a psychotropních látek) převazoval metamfetamin, jehož se týkala více než polovina spisu, následovaný marihuanou. V posledních letech se dále rozmáhá mezistátní zasílání OPL zakoupených pomocí anonymní bitcoinové měny ve specializovaných internetových marketech.

Vybrané znaky skutkové podstaty

Subjektivní stránka. Po subjektivní stránce se jedna o úmyslný obrozovací trestný čin (u některých kvalifikovaných podstat vsak stačí nedbalost, např. odst. 2, písm c), d)).

Neoprávněná výroba. Neoprávněnou výrobou se myslí průmyslové, řemeslné a jakékoliv jiné vyrobení nebo vytvoření neoprávněným subjektem. Není důležité, zda je látka vyrobena pro vlastní potřebu nebo k jiným účelům.

Neoprávněny dovoz, vývoz, provezení. Tím je fakticky neoprávněná doprava OPL z jednoho státu do druhého. Trestný je dovoz a vyvoz i pro vlastní potřebu. Ke každému oprávněnému dovozu a vývozu návykových látek je třeba získat od Ministerstva zdravotnictví vývozní, potažmo dovozní povolení.

Neoprávněná nabídka, zprostředkovaní, prodej. O trestný čin se bude jednat i při jednorázovém aktu. Takové jednaní musí vždy směrovat proti jiné osobě.

Jiné neoprávněné opatření jinému. Tím je myšleno například darování nebo výměna za jinou protihodnotu.

Přechovávaní pro jiného. Podle tohoto ustanoven je trestné přechovávaní jakéhokoliv množství a po jakoukoli dobu, oproti tomu ustanovení § 284 TrZk stanovuje trestnost pro vlastní potřebu – a to pouze v množství větším než malém.

Alternativnost složitých skutkových podstat. Pro naplnění znaku skutkové podstaty postačuje jakékoliv z výše uvedeného jednání (což je v textu ustanoven indikováno disjunktivně spojkou „nebo“).

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby

První novou přitěžující okolnost tvoří ustanovení § 283 odst. 2, písm. b), tj. případ, kdy byl pachatel již za takový trestný čin odsouzen nebo potrestán. Tím se rozumí pravomocně odsouzený pachatele podle § 283 odst. 1, popř. také vykonání alespoň části uloženého (jakéhokoliv) trestu v uplynulých třech letech.

Další nová přitěžující okolnost je vyjádřena v odst. 2 písm. c). Rozsah činu je zde stanoven vágně jako „značný“ a znamená kvantitativně vetší oproti „většímu rozsahu“ a menší oproti „velkému rozsahu“. O jaký přesně se ale jedná, je ponecháno na rozhodnut v každém individuálně posuzovaném případu. Rozhodující je zejména druh dane látky a její kvalita nebo její peněžní hodnota.

V trestním právu staronová je také okolnost uvedena v ustanoven odst. 2 písm. d), která vyjadřuje potřebu zvýšené ochrany dětí, které jsou negativními zdravotními i dalším důsledky užívaní drog obzvláště ohrozeny. Není důležité, zda pachatel při páchání trestné činnosti znal věk dítěte či ne, je posuzováno, zda s ohledem na okolnosti věk znát mohl a měl, může tedy jít o nevědomý nedbalostní čin – není vyžadován úmysl.

Dalšími přitěžujícími okolnostmi jsou způsobení těžké újmy na zdraví, u kterého se opět nevyžaduje úmysl, a dále získaní značného či velkého prospěchu – jde o částku nejméně 500 000 Kč, respektive 5 000 000 Kč.

Souběh trestných činů

Vyloučen je jednočinný souběh s trestnými činy ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanoven § 148 a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle ustanovení § 147 TrZk. Rovněž je vyloučen jednočinný souběh s trestným činem síření toxikomanie dle § 287, který je vůči trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve vztahu subsidiarity.“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Poslat komentář

*