2 Únor

O účinnosti léčebného konopí a přípravků z něj – 1. část

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Autoritativních přehledů a metaanalýz terapeutické účinnosti léčebného konopí a přípravků z něj v poslední době přibývá s tím, jak se toto téma stává stále častějším předmětem odborné a politické diskuse. Za klasickou a dodnes platnou je považována monografie Národní akademie věd USA z roku 1999. V českých podmínkách je dosud zřejmě nejkomplexnějším materiálem obsáhlá kapitola v monografii „Konopí: adiktologické kompendium“.

V době přípravy tohoto článku byl nejnovějším komplexním souhrnem v oblasti využití konopí a přípravků z něj pro léčbu obsáhlý kritický přehled 20 000 publikovaných studií, sestavený na podnět britského parlamentu. Ten souhrnem uzavřel, že v současnosti existují:

-přesvědčivé (v originále good) důkazy pro účinnost jednoho nebo více přípravků z konopí nebo „přírodního“ konopí pro (i) zvládání chronické bolesti, včetně bolesti neuropatické, (ii) spasticitu, (iii) nauzeu a zvrace- ní, zejména v důsledku chemoterapie a (iv) zvládání úzkostných stavů;

-dostatečné (moderate) důkazy pro jejich účinnost (v) při poruchách spánku, (vi) pro povzbuzení apetitu, zejména v kontextů chemoterapie (vii) při fibromyalgii, (viii) pro posttraumatickou stressovou poruchu a (ix) pro některé příznaky Parkinsonovy nemoci;

-omezené (some limited) důkazy, u nichž je třeba dalších studií, pro (x) zvládání agitace při demenci, (xi) epilepsii, a to zejména pro dětské epilepsie rezistentní na jinou farmakoterapii, (xii) dysfunkci močového měchýře, (xiii) glaukom a (xiv) Tourettův syndrom;

-za teoreticky podloženou, ale dosud bez přesvědčivých důkazů z humánních studií (there is a theoretical basis, but so far no convincing evidence of efficacy) byla označena účinnost konopí a přípravků z něj pro (xv) zvládání dystonie, (xvi) Huntingtonovu chorobu, (xvii) bolesti hlavy, (xvii) neuroprotektivní efekt při traumatických poškozeních mozku, (xix) depresi, (xx) obsedantně kompulzivní poruchy, (xxi) gastrointestinální nemoci, (xxiii) antipsychotické účinky CBD, a (xxiv) rakovinu / kontrolu nádorů.

Taxonomie, použitá v této přehledové studi, vychází z klasifikace Americké akademie neurologů (AAN), jež rozlišuje čtyři stupně kvality vědeckých studií. Za „přesvědčivé“ označují autoři klasifikace důkazy o účinnosti konopí pro danou diagnózu či příznak, jsou-li podloženy alespoň dvěma studiemi třídy I, podpořené teoretickou bází a dalšími studiemi tříd II/III/IV; za „uspokojivé“ autoři označují důkazy, podpořené alespoň jednou studií třídy I a/nebo alespoň dvěma studiemi třídy II, podpořené teoretickou bází a dalšími studiemi třídy II/III; za „omezené“ pak důkazy, jež se neopírají o žádnou studii třídy I a jen o jednu studii třídy II a jsou podpořeny teoretickou bází a dalšími studiemi třídy II/III; nižší úroveň důkazů pak autoři nepovažují za vhodnou k jakémukoliv doporučení.

-do třídy I patří randomizované, kontrolované klinické studie (pokusy) s maskovaným nebo objektiv- ním hodnocením výstupů (závislých proměnných), jež probíhají v reprezentativní populace; relevantní vstupní charakteristiky probandů jsou explicitně uvedeny a měly by být v zásadě shodné ve všech skupinách studie, nebo by rozdíly měly být adekvátně statisticky adjustovány; vyžaduje se rovněž (a) dvojitě zaslepené zařazování probandů do skupin, (b) a priori definice jasného kritéria úspěchu experimentu, (c) jasná definice kritérií pro zařazení do studie a vyřazení z ní, (d) jasné uvedení subjektů, kteří studii nedokončili (a nejméně 80 % dokončivších), (e) při studiích rovnocennosti či neinferiority léčeb se vyžadují ještě další kritéria;

-do třídy II patří randomizované klinické pokusy v reprezentativních populacích s maskovaným nebo objektivním vyhodnocením výstupů (závislých proměnných), jež nesplňují jedno z kritérií a–e třídy I, dále prospektivní strukturálně vyvážené kohortové studie s maskovaným nebo objektivním vyhodnocením výstupů v reprezentativní populaci, jež vyhovují kritériím b–e třídy I;

-do třídy III patří všechny ostatní kontrolované klinické pokusy včetně těch, které používají jako kontrolní skupinu dobře definovanou populaci pacientů s přirozeným průběhem nemoci (natural history controls) nebo používají design, v němž kontrolní skupinou jsou pacienti sami sobě, pokud jsou prováděny v reprezentativní populaci;

-do třídy IV patří všechny studie, nesplňující kritéria předchozích tříd.“

Zdroj: CANNABIS HEALTH INDEX [online]. Copyright © 2013, 2015 by Uwe Blesching. Uwe Blesching: Uwe Blesching, 2013 [cit. 2021-9-15]. ISBN 978-80-7511-418-1. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLycu7yYHzAhV5hP0HHbJTABsQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fdwn.alza.cz%2Febook%2Fnahled%2Fpdf%2FEK28605&usg=AOvVaw0VL0VAwSstpwJeVPc-ztyj

Poslat komentář

*