11 Březen

Osobnostní vlastnosti uživatelů konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Neexistují jasně definované specifické osobnostní vlastnosti uživatelů konopí, jelikož se jedná o návykovou látku, která je lehce dostupná a může ji zneužívat široké spektrum veřejnosti. Oblíbenost získala u adolescentů. Osobnostní vlastnosti jsou ovlivněny individualitou jedince a věkem. Literatura uvádí jisté charakteristiky uživatelů konopí, které se odlišují od průměrných vlastností neuživatelů konopných drog.

Dlouhodobí uživatelé konopí nebývají impulzivnější, neurotičtější, ale objevuje se u nich intenzivní podléhání různým pokušením. Vyhledávají pozitivní pocity, vzrušení, jsou přátelštější. Více než průměrní lidé ve společnosti vyhledávají nové zkušenosti, mají smysl pro krásu a umění. Dokáží být zvídaví a otevřeni k novým myšlenkám. Z hlediska přívětivosti, upřímnosti se uživatelé udržují na průměru společně s běžnou populací, ale s pokorou se řadí spíše lehce pod průměr. U faktoru spolehlivosti, dodržování pravidel, zorganizování si postupu práce, mívají uživatelé problém s motivací dokončit zadaný úkol, jelikož je snadno ovlivní okolní rušivé elementy. V extrémních případech se mohou stát lenivými, nespolehlivými, bez disciplíny a cíle.

Uživatelé konopí lze rozdělit na ty, kteří jsou považováni za silné osobnosti, a ti kteří jsou problémoví uživatelé. Ti jsou pro školní a sociální pracovníky zjevní. Na druhou stranu silné osobnosti jsou často ve skupině oblíbení, bezkonfliktní a kamarádští. Existují také konzumenti, kteří snadno podlehnou vlivu skupiny a díky užívání návykové látky si v ní vytváří oblíbenou pozici.

Dlouhodobí uživatelé se popisují jako nešťastní a náladoví, rádi riskují, hledají nové zážitky, mívají časté deprese, pochybují o svých schopnostech a dovednostech. Ve většině případů nebývají věřící a mají nejasné školní, pracovní a životní cíle. Dlouhodobí uživatelé oproti rekreačním uživatelům mají sklony k hysterii, úzkosti, paranoie a k závislosti. Užívání konopí je také spojené s pocity svobody, horšími studijními výsledky, s extrémním a patologickým, problémovým chováním s partou, neporozumění s rodiči i častějšího užívání alkoholu. Motivací k užívání konopí patří posílení pozitivních pocitů, zvládání negativních pocitů.

Uživatelé konopí se kromě osobnostních charakteristik liší způsobem užívání. Existuje typologie konzumentů těchto látek, jenž se odlišují množstvím dávky a frekvencí aplikace konopí. Zařazujeme zde experimentátory, jejichž užívání není pravidelné a je spíše nahodilé. Dalším typem jsou rekreační uživatelé, kteří užívají drogu za účelem odpočinku, odreagování a pobavení. Posledním typem jsou závislí uživatelé, kteří mají již vytvořený vzorec užívání a nemají potřebu vyhledávat institualizovanou pomoc. V literatuře se objevuje typologie dle frekvencí užívání, která uvádí uživatele následně: lehký (1 – 2x do týdne), středně těžký (2 – 4 týdně), těžký (5x týdně a více). Rozdělení dle délky užívání: krátkodobý (0 – 4 měsíce), střednědobý (4 měsíce – 2 roky), dlouhodobí uživatel (déle než 2 roky).“

Zdroj: HILSKÁ, Eva. Marihuana jako dnešní trend dospívajících mladých lidí a její rizika. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce Mgr. Milena Öbrink Hobzová.

Poslat komentář

*