19 Leden

Potence a kultivace konopí – část 3.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

Možná rizika konopí o vyšší potenci

„Rizika vysokopotentního konopí dosud nebyla prakticky vůbec prozkoumána, což je bezesporu zajímavý fakt, zvážíme-li, jak široce a jak dlouho je „nebezpečí koncentrovaného konopí“ medializováno. Prozatím nicméně neexistuje žádná vědecká studie, která by byla schopna příčinně spojit vyšší koncentrace THC v konzumovaných konopných produktech s vyšším rizikem negativních následků. O možných rizicích lze tedy spíše spekulovat. Zdá se poměrně logické usuzovat, že vyšší koncentrace THC v konopných produktech mohou především u nezkušených uživatelů zvyšovat pravděpodobnost negativního vnímání akutní intoxikace a adverzivních reakcí (úzkost, panické ataky, výjimečně až depersonalizace.

Podle jiných spekulací by konzumace konopných produktů o vysoké potenci mohla zvyšovat pravděpodobnost spuštění psychotické poruchy u predisponovaných/geneticky postižených jedinců, anebo zvyšovat výskyt amotivačního syndromu u dospívajících. Dosavadní výzkum ale uspokojivě nepotvrzuje příčinné spojení konzumace jakékoliv konopné drogy s „amotivačním syndromem“ a zpochybňuje dokonce i existenci syndromu samotného; v případě spuštění psychotické poruchy u geneticky predisponovaných osob se má za to, že riziko se nezvyšuje s koncentrací, ale spíše s celkovým množstvím zkonzumovaného THC. To je názor konzistentní se zkušeností se závislostí rizika na expozicích jiným noxám, které jsou u psychóz lépe prozkoumány.

Možný přínos konopí o vyšší potenci

Vysoká koncentrace THC v konzumovaných psychoaktivních přípravcích z konopí může mít na konzumenty rovněž pozitivní dopady. Ten nejočividnější je zdůrazňován řadou zastánců léčebného užívání rostlinného konopí kouřením: pokud je skutečně hlavní terapeutickou látkou v konopí THC a pokud je jedním z nejlépe titrovatelných způsobů užívání THC jeho vdechování, pak čím vyšší je obsah THC v konopí (nebo hašiši), tím nižší objem kancerogenních zplodin hoření rostlinného materiálu musí pacient inhalovat a tím šetrnější pro něj marihuana je. Stejně tak se s vyšší potencí konopí snižuje pravděpodobnost akutních a chronických zánětů dýchacích cest a poškození cévních stěn. Proto jsou vyvíjeny přístroje pro užívání THC z rostlinného konopí, tzv. vaporizéry, kde je koncentrace THC ve vdechovaných výparech několikanásobně vyšší než u kouře z marihuanových či hašišových cigaret. Stejný efekt má vysokopotentní konopný materiál pro rekreační kuřáky, respektive pro kuřáky, kteří konopí kouří s cílem dosáhnout psychoaktivního účinku: přiměje je vykouřit menší množství drogy, a tak je při dosažení stejné akutní intoxikace vystaví menší inhalaci rakovinotvorných a jinak škodlivých zplodin hoření. Problém se u rekreačních kuřáků poněkud zkomplikuje, pokud nekouří konopí bez příměsí, ale ve směsi s tabákem. Tabák na jednu stranu při hoření produkuje asi o polovinu méně rakovinotvorných látek než konopí (a pak „více tabáku a méně konopí“ znamená komparativní plus), na straně druhé některé studie naznačují, že konopné zplodiny obsahují rovněž látky bránící rakovinnému bujení (a pak by mohlo „více tabáku za méně konopí“ být komparativně rizikovější). To je ovšem jen spekulace, k jejímuž posouzení bude třeba řady dalších studií. Lze tedy shrnout:

Podle dostupných dat se v Evropě ani v České republice v posledních pěti letech průměrná potence psychoaktivních konopných produktů, jež se podařilo zabavit represívním orgánům, nijak významně nemění. Ve Spojených státech, kde monitorování potence konopných produktů probíhá déle, nasvědčují nálezy zhruba zdvojnásobení potence během posledních 25 let; valná část tohoto vzestupu nastala až v posledních sedmi letech.

V ČR, EU i USA nasvědčují kvalitativní a v menší míře kvantitativní nálezy vyšší/snazší dostupnosti konopných přípravků o vysokém obsahu THC na černém trhu. To je zřejmě způsobeno rozmachem pěstování pro vlastní potřebu, maloprůmyslem, jenž produkuje pomůcky a know-how pro pěstování kvalitnějších rostlin, a vzrůstem spotřeby konopí a tedy zvětšením trhu, který tak získává na atraktivitě.

Konopí o zvýšené potenci zřejmě může představovat zvýšené nebezpečí negativních zážitků při akutní intoxikaci, a to zejména pro mladé a nezkušené uživatele. Zkušenější uživatelé jsou schopni množství inhalovaného THC účinně kontrolovat pomocí různé konzumace různě potentních konopných produktů.

Pozitivním následkem zvýšení průměrné potence konopí v USA (a Nizozemsku) je snížení pravděpodobnosti negativních zdravotních následků, jež vyvolávají zplodiny hoření.

Riziko zhoršení případných negativních chronických následků kouření konopí při zvýšení koncentrace THC ve zdrojové droze existuje pouze ve spekulativní rovině a vyžaduje další výzkum.“

Zdroj: MIOVSKÝ, Michal. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0865-2. s. 78-80.

Poslat komentář

*