5 Březen

Právní úprava konopných drog – Nakládání s drogou

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Objektem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami (OPL) a jedy je zájem na ochraně společnosti, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s OPL a jedy, přípravky obsahující OPL a jejich prekursory. Dané ustanovení vyplývá z mezinárodních závazků v podobě tzv. drogových úmluv. Základní skutková podstata tohoto trestného činu, oproti skutkové podstatě § 284 TZ a § 285 TZ, nepočítá s materiálním korektivem v podobě pojmu „množství větší než malé“. Vyplývá to z názoru zákonodárce a judikatury, že jakékoliv jiné nakládání s drogou, než pouhé držení, je společensky škodlivé bez ohledu na množství drogy. Proto je také trestná i samotná příprava.

Nakládáním s drogou se rozumí její výroba, nabídnutí jinému, zprostředkování, prodej či jiné obstarání či přechovávání pro jiného. Trestné je také dovození nebo vyvezení drogy ze země, ale i provezení. Za takovéto jednání trestní zákoník stanovuje trest odnětí svobody ve výši jednoho roku až pěti let nebo peněžitý trest. Pokud se takového chování pachatel dopustí jako člen organizované skupiny, ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán, ve značném rozsahu nebo ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let, hrozí mu trest odnětí svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutí majetku.

Zákon trestní sazbu ještě zvyšuje a činí z tohoto jednání zločin zvlášť závažný, pokud tím pachatel způsobí jinému těžkou újmu na zdraví, spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, s úmyslem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let, a to konkrétně na osm až dvanáct let odnětí svobody nebo propadnutí majetku. Třetí kvalifikovaná skutková podstata počítá s nejzávažnější formou manipulace s drogami a stanovuje trest odnětí svobody deset až osmnáct let nebo propadnutí majetku tehdy, pokud tímto jednáním pachatel způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, snaží se získat pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu nebo spáchá-li tento trestný čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

„Omamnými a psychotropními látkami jsou takové látky, u kterých vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu používá, a jsou vedeny v seznamech těchto látek.“ Přípravek obsahujícím OPL je pak definován jako roztok nebo směs látek v jakémkoliv fyzikálním stavu, která obsahuje alespoň jednu návykovou látku nebo prekursor. Prekursorem se pak podle § 2 písm. c) ZNL rozumí látka uvedená v kategorii 1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 nebo v kategorii 1 přílohy k nařízení Rady (ES) č. 111/2005.

2016-08-18_231159

K otázce výkladu pojmů „větší, značný a velký rozsah“ se vyjádřil NS, když ve svém rozhodnutí judikoval, že je nutné každý z těchto rozsahů vymezovat vždy individuálně a je třeba se odvíjet od množství těchto látek stanoveného jako množství větší než malé. NS odkazuje na nařízení vlády č. 467/2009 Sb., ale jak již bylo zmíněno, pro nás podstatná část tohoto nařízení byla zrušena Ústavní soudem, nyní je tedy třeba analogicky vycházet z množství většího než malého uvedeného ve stanovisku NS. „Na naplnění určitého typu rozsahu (většího, značného, velkého) bude však možné usuzovat ne toliko z konkrétního množství a kvality omamné nebo psychotropní látky, ale i z dalších okolností, např. z výše peněžní částky, kterou za takto vyráběnou či distribuovanou látku pachatel buď utržil anebo utržit chtěl či mohl, délky doby, po niž pachatel s uvedenými látkami neoprávněně nakládal, eventuálně pro jaký okruh osob byl určen.“

Trestného činu výroby a jiného nakládání s OPL a jedem, stejně jako přechovávání OPL a pěstování rostlin obsahujících OPL, se může dopustit kdokoliv, tedy i právnická osoba (§ 7 zákona č. 418/2011 Sb, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*