1 Březen

Právní úprava pěstování konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Pro účely tohoto článku je potřeba si rozdělit právní úpravu na dvě části. První se bude věnovat právní úpravě pěstování konopí pro jiné využití než jako psychotropní látky a druhá část bude zaměřena na výrobu drogy a vše s ní spojené.

Pěstování konopí u nás upravuje vícero právních předpisů. Základním předpisem je ZNL. Ten v hlavě II upravuje zacházení s návykovými látkami a přípravky (dále jen „zacházení“). Zacházením se rozumí jejich výzkum, výroba, zpracování, odběr, skladování, dodávání, používání, koupě, prodej, nabývání a pozbývání věcných práv s nimi spojených a zastupování při uzavírání či zprostředkování takových smluv. K zacházení je třeba povolení, pokud zákon nestanoví něco jiného. Toto povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Stanovuje to § 8, který dále říká, jaké jsou náležitosti žádosti o toto povolení. Dále hlava II například vymezuje pojmy jako bezúhonnost a odpovědná osoba, upravuje skladování, dopravu, obchod a zneškodňování návykových látek a odpadů.

Hlava III upravuje způsobilost k zacházení, konkrétně obecnou, zdravotní a odbornou, a hlava IV pak vývoz, dovoz a tranzitní operace. Nás ovšem bude nejvíce zajímat hlava V, která upravuje konkrétně pěstování konopí, koky a máku setého. „Zakazuje se pěstování druhů a odrůd rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízených zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona.“ Novelou tohoto zákona č. 50/2013 Sb. s účinností od 1. prosince 2013 přibyly § 24a a § 24b, které reflektují změnu právní úpravy, díky níž by mělo být možné získat konopí k léčebným účelům legální cestou v lékárnách. Tomuto tématu se budu věnovat později. V hlavě VI zákon upravuje ohlašovací povinnost a evidenci. Ohlašovací povinnost mají osoby, které pěstují konopí na celkové ploše větší než 100 m2, a to místně příslušnému celnímu úřadu. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem (hlava VII) provádějí inspektoři, kterými mohou být zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, krajského úřadu, Veterinárního ústavu a příslušníci Policie ČR a Celní správy ČR. Dále zákon vyjmenovává přestupky a správní delikty spojené s tímto zákonem a také sankce, které je možné za ně uložit.

2016-08-18_230231

Pro pěstitele technického konopí je důležitý například i zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ale i další podzákonné právní předpisy, konkrétně vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu; vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby; vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři a nařízení vlády č. 269/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Komentáře uzavřeny.