7 Srpen

Prevence užívání drog – sekundární a terciální prevence

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Sekundární prevence

Sekundární prevence má bránit vzniku patologických jevů u jedinců, kteří jsou ohroženi, nebo zachytit vznikající problémy v počátečním stádiu. Jejím cílem je pomoci problémovým uživatelům nebo drogově závislým uživatelům vést spokojený a smysluplný život prostřednictvím programů léčby a resocializace.

Sekundární prevence se především zabývá předcházením vzniku závislosti nebo jejím rozvojem u uživatelů drog. Zahrnuje v sobě poradenství a léčení.

Programy sekundární prevence:

Nízkoprahové programy

Tyto programy nevyžadují klientovu abstinenci jako podmínku vstupu do programu. Nabízejí psychologické a sociální poradenství, léčbu somatických škod a ve vhodných případech také léčbu k abstinenci. Tyto programy jsou dostupnější pro více klientů. Představují významný mezistupeň od života bez kontaktu s pomáhající institucí a přechodem do druhého typu programu sekundární prevence.

Vysokoprahové programy

Podmínkou vstupu do tohoto programu je abstinence klienta. Tyto programy nabízejí psychiatrickou a psychologickou pomoc a někdy také sociální servis, který vytváří nebo posiluje abstinenční chování a návyky.

Sekundární prevence především zahrnuje aktivní zavádění programů včasné intervence a programů, které zvyšují dostupnost péče a to i v podmínkách typu výkonu trestu odnětím svobody. Vytváří komplexní systém léčebně-resocializační péče o postižené skupiny nebo jednotlivce. Má také na starost vzdělávání odborných pracovníků a zvyšování kvality a efektivity poskytnuté péče.

Terciální prevence

Tato prevence se zaměřuje na uživatele drog, kteří nejsou schopni či ochotni se užívání drog vzdát. Cíle terciální prevence je předejít nebo změnit rizikové chování, které může mít za následek poškození či zhoršení zdravotního stavu nebo sociální situace těchto uživatelů. Tedy se snaží o předcházení zhoršení stavu, o snížení důsledku sociálně patologických jevů a o resocializaci.

Aktivity terciální prevence:

Mezi aktivity terciální prevence patří vzdělávání uživatelů drog o hygienických zásadách, možnostech zdravotní péče, o rozdílných rizicích a následcích rozdílných způsobů užívání drog. Dále zahrnuje poskytování nutriční a vitamínové podpory, podpora změny chování uživatelů k méně rizikovým vzorcům užívání drog. Zajišťuje také výměnu sterilních pomůcek pro užívání drog a testování drog.

Pojem terciální prevence někdy také zahrnuje resocializaci a sociální rehabilitaci klientů po abstinenční léčbě nebo abstinujících od nelegálních drog prostřednictvím substituční léčby.“

Zdroj: BARTONÍČKOVÁ, Irena. Komparace informací o marihuaně mezi pedagogickými pracovníky a studenty na středních školách. České Budějovice, 2007. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Vedoucí práce Mgr. Pavel Vácha.

Poslat komentář

*