26 Duben

Protidrogová politika ČR a právní úprava EU

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Tvorbu a naplňování protidrogové politiky má na starosti vláda ČR, jinak je však uskutečňována nejen na národní, ale i krajské a místní úrovni. Poradním a koordinačním orgánem vlády je Rada vlády pro koordinaci drogové politiky (dále také „RVKDP“) a také několik výborů a pracovních skupin. RVKDP předkládá vládě návrh národní strategie protidrogové politiky, v současnosti je platná Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a její druhý akční plán na období 2013 až 2015. Jeho hlavními prioritami jsou především snížení míry nadměrného pití alkoholu a míry užívání konopí mladými lidmi, zaměření se na vysokou míru problémového užívání pervitinu a opiátů a zefektivnění financování protidrogové politiky.

Financování protidrogové politiky je prováděno na dvou úrovních – státní rozpočet a rozpočty obcí a krajů, jejichž součástí jsou i prostředky z Evropského sociálního fondu, které dosahují výše až 100 mil. Kč ročně. Celkově tyto výdaje dosahují přibližně 600 mil. Kč za rok.

Právní úprava EU

Evropská Unie (dále také „EU“) nemá v oblasti drog nijak široké pravomoci a sankce za drogové delikty náleží do kompetence členských států. EU nemá ani vlastní úpravu klasifikace drog a přejímá ji ze zmiňovaných úmluv OSN. Snahou o odstranění rozdílů v oblasti trestněprávních otázek bylo sdělení Evropské komise navrhující rámcové rozhodnutí o zavedení minimálních pravidel týkajících se obchodu s drogami, které roku 2003 Rada ministrů EU přijala. Zde Komise striktně oddělila nakládání s drogami za účelem zisku a za účelem jiným, na které by mělo být nahlíženo jako na jednání s cílem osobního užívání. Evropský parlament několikrát jednal o otázce dekriminalizace užívání konopí. Příkladem může být D’Anconyho zpráva z roku 1997, kde navrhuje, aby obchodování s konopím bylo pouze regulováno, nikoliv zakázáno, nebo Van Buitenwegovu zprávu z roku 2003, kde vyzývá Radu a členské státy EU, aby vzaly v potaz pozitivní výsledky dekriminalizace užívání některých látek, především konopí, v několika státech. Výsledek byl ovšem přesně opačný, když vlády členských států EU v červenci roku 2004 schválili výše zmíněné rozhodnutí Rady. Z tohoto přístupu také vycházela protidrogová strategie EU pro léta 2005 až 2012.

Dále například rezoluce Rady EU o konopných látkách z roku 2004 ukládá členským státům povinnost provést opatření proti pěstování a obchodu s konopím. Způsob, jakým to členské státy provedou, již nechává na jejich uvážení. Navíc se jedná o právně nezávazný dokument. Přehled o problémech v oblasti drog na území EU má zajistit Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislost (EMCDDA), které bylo zřízeno v roce 1993 na základě Směrnice Rady č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, svou činnost však zahájilo až v roce 1995. Jeho úkolem je nabídnout politikům údaje potřebné k přípravě právních předpisů a formování protidrogových strategií.

2016-08-28_194606

V souvislosti s problematikou drog jsou významná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, jeho prováděcí předpis v podobě nařízení Rady (ES) č. 111/1005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a dále také nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005. Mezi nařízení EU ohledně drog patří také nařízení Rady (ES) č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti drogám a drogové závislosti.

Právo EU obsahuje také předpisy, které upravují konopí jako průmyslovou plodinu. Za ta nejvýznamnější považuji Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000, o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, Nařízení Komise (ES) č. 507/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, Nařízení Komise (ES) č. 752/2004, o přechodných opatřeních v odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a Slovensku, Nařízení Komise (EHS) č. 3164/1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen konopí, Nařízení Komise (EHS) č. 3587/1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3164/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen konopí a Nařízení Komise (ES) č. 327/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*