28 Srpen

Sativex® a Farmakologické souvislosti

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Symptomy doprovázející roztroušenou sklerózu, jako jsou spasticita, bolest a další neurologické obtíže, vznikají ztrátou homeostatické kontroly neurotransmise v důsledku poškození nervových vláken a přenosu vzruchu. Strategická pozice CB1 receptorů na centrální i periferní úrovni a retrográdní modulace přenosu signálu jsou zodpovědné za regulaci excitatorních podnětů a tím je umožněna kontrola neurologických obtíží. Procesy na úrovni regulace přenosu signálu jsou charakterizovány jako krátkodobá a dlouhodobá synaptická plasticita a v mnoha ohledech endokanabinoidní systém vystupuje jako nadřazený regulátor řady neuromediátorových procesů.

Farmakologicky je vysvětlována účinnost Sativexu®, respektive obsažených kanabinoidů právě působením na CB receptory. Jako hlavní terapeutická látka působí THC s agonistickým účinkem na CB1 receptory, jehož účinek je vysvětlován retrográdním potlačením glutamátové excitotoxicity, jako náhrada za ztrátu GABAergních inhibitorních interneuronů. V této souvislosti je také uvažováno o formě neuroprotekce, která je pozitivní ve vztahu k rozvoji onemocnění. Rovněž CBD sehrává určitou úlohu např. při ovlivnění nežádoucích účinků způsobených aktivací CB1 receptoru (úzké terapeutické rozmezí THC) nebo účinek na CB2 receptory, a i když prozatím není podrobně určena jeho další biologická aktivita, jedná se o velice perspektivní látku (pravděpodobně dochází i k ovlivnění nekanabinoidních systémů). Dále je popisován účinek kanabinoidů na TRPV1 receptory bolesti a další receptorové systémy, u CBD je pak popisována inhibice zpětného vychytávání anadamidu a zpomalení jeho rozkladu, což vyúsťuje v prolongovaný účinek vlastních endokanabinoidů. Určitou pozitivní úlohu mohou sehrávat také CB2 receptory v procesu zánětu, díky jejich přítomnost na mikrogliových buňkách, v souvislosti s autoimunním charakterem roztroušené sklerózy. Také CB1 aktivace pravděpodobně zasahuje do tlumení autoimunitní reakce, ovšem až ve vyšších koncentracích, které již nejsou z důvodu nežádoucích účinků klinicky využitelné. V současné době jsou kanabinoidní léčiva ve vztahu k roztroušené skleróze používána jako úlevová, ovšem některé experimentální modely naznačují pozitivní úlohu i ve zpomalení rozvoje onemocnění. Účinek fytokomplexu kanabinoidů je značně rozsáhlý a v současné době je endokanabinoidní systém rozsáhle zkoumán. Ostatní účinky a potenciální indikace kanabinoidů jsou postupně vysvětlovány na základě ovlivňování CB receptorů endokanabinoidního systému, případně provázaností s ovlivněním dalších mediátorů, receptorových systémů či iontových kanálů, ovšem celkový výčet by překročil rámec zamýšleného sdělení.

satfam2

Struktura CB1 receptoru

Synergické působení kanabinoidů

Synergické působení obsahových látek přírodních produktů je popisován např. u jinanu dvoulaločného, kozlíku lékařského, třezalky tečkované, hlohu, a právě také u konopí a kanabinoidů. Obecně jsou popisovány různé mechanizmy dosažení synergického efektu: účinek jedné látky nebo směsi na více cílů, jako jsou enzymy, receptory, iontové kanály atd.; farmakokinetické ovlivnění typu změny rozpustnosti či vstřebávání; ovlivnění toxických či nežádoucích účinků. U kanabinoidů se jedná zejména o různé ovlivnění CB receptorů a dalších receptorových systémů (TRPV1, PPRγ), u kterých byla prokázána provázanost s endokanabinoidním systémem. Příklad lze uvést v působení samotného THC, který způsobuje významně vyšší riziko rozvoje psychóz, v porovnání při současném podávání THC s CBD, kde je toto riziko významně redukováno, a to právě na úrovni vzájemného ovlivnění CB1 receptoru. Při výzkumech farmakokinetického ovlivnění těchto dvou základních fytokanabinoidů nebylo prokázáno vzájemné ovlivňování plazmatických hladin či biologické dostupnosti.

Závěr

Lék Sativex® razí cestu léčebnému využití konopí cestou registrovaného přípravku, která by měla být bezpochyby prioritní z veškerých evidence-based farmaceuticko-medicínských pohledů. Je ovšem nutné neodvracet zrak od aktuální situace využití konopí k léčebným účelům na území ČR a uvědomit si, že řada lidí konopí již dnes užívá k mírnění svých potíží a tím balancuje na hranici přestupků či trestných činů. Navíc jsou tito lidé odkázáni na samopěstitelství nebo využití černého trhu. Nestálo by za to těmto lidem umožnit přístup k léku, který jim výrazně zlepší kvalitu života? Bezpochyby by byli pacienti i jejich opatrující rodiny vděčni za standardizovanou surovinu z lékárny v rozumném cenovém rozmezí místo nákupu zahraničních konopných semen, pěstování nebo nákupu různorodého nestandardního materiálu na černém trhu.“

Zdroj: PEČ, Jaroslav. Konopí aneb THC, CBD, CB1, CB2 atp. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013, 3(5), 4.

Poslat komentář

*