5 Červen

Síření toxikomanie

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Svým zájmem je ustanoven § 287 příbuzné trestnému činu podání alkoholu dítěti, částečně také ohrožování výchovy dítěte. Na alkohol se ale skutková podstata tohoto ustanovení nevztahuje. Jednočinný souběh trestného činu síření toxikomanie podle ustanoven § 287 odst. 1, 2 s trestným činem ohrožování výchovy dítěte není vyloučen. Vůči trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s OPL (omamnými a psychotropními látkami) a jedy podle § 283 je toto ustanovení ve vztahu subsidiarity.

Pachatelem trestného činu síření toxikomanie jsou nejčastěji samotní toxikomani. Podle judikatury Nejvyššího soudu jimi ale mohou být také lékaři, kteří svým pacientům neoprávněně předepisují léky obsahující OPL anebo prekursory, pokud jsou si vědomi toho, že předepisovaný lék nebo jeho množství neodpovídá zdravotnímu stavu osoby.

Diskutovanou skupinou pachatelů tohoto trestného činu jsou provozovatel tzv. growshopu a dále (potenciálně) organizátoři každoročních konopných veletrhů typu Cannafest nebo tuzemští propagátoři legalizace konopí.

Podle statistik Ministerstva spravedlnosti se jedná o nejméně častý drogový trestný čin – v posledních letech se vyskytovalo maximálně několik desítek případu, jejichž počet se o málo zvedl v průběhu tzv. growshopové kauzy – přitom ještě před patnácti lety byl celkový počet takových trestných činů mnohem vyšší, i několik set případů ročně. Opět se jedná o mírněji trestané jednání, kdy je zdaleka nejčastěji udělován trest podmíněného odnětí svobody, např. v kombinaci s peněžitým trestem.

Vybrané znaky skutkové podstaty

Subjektivní stránka. Jde o úmyslný ohrožovací trestný čin, který je dokonán již svaděním, podporováním, podněcováním nebo sířením. Nevyžaduje se dokonce, což je podstatné, aby osoba či osoby, kterým je projev či jiné jednání pachatele určeno, jím byly skutečně ovlivněny.

Svádění a podporování. Jedná se o jednání podobné návodu a pomoci (návodce, pomocník viz ustanoven § 24 odst. 1 písm. b), c) TrZk), na rozdíl od nich ale takto jednající osoby nejsou ve vztahu účastenství, nýbrž přímého pachatelství. Je to proto, že osoba, na kterou směruje tato činnost (osoba požívající návykové látky), sama nepáchá trestný čin.

– Svaděním se rozumí například přemlouvaní, poučovaní, předvedení způsobu aplikace některé návykové látky, a to pokud takové jednání směruje ke konkrétní individuální osobě.

– Podporování se bude jednat například při přivedení osoby do drogové komunity, opatření návykové látky nebo pomůcek k její aplikaci, opatření bytu pro osobu, která tam poté návykové látky užívá.

Podněcování. Podněcování je pojem lehce zaměnitelný se sváděním, jedná se totiž o takové jednání, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob rozhodnutí nebo náladu vedoucí k užití návykové látky. Takové jednání může mát jakoukoli podobu (ústní i písemnou, může být přímá, nepřímá i skrytá). Podněcovaní, ale na rozdíl od svádění, není zaměřeno na konkrétní osobu nebo osoby.

Síření. Tím je jakékoli další jednání, které směruje ke zneužívání návykových látek, například schvalování páchaní určitého typu trestných činů. Stejně jako podněcování není namířeno na konkrétní osobu.

Alternativnost složitých skutkových podstat.“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Komentáře uzavřeny.