15 Leden

Účinky kanabinoidů a Farmakokinetika

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Účinky kanabinoidů na psychiku, vědomí a psychomotorické funkce mohou být rozdílné podle zkušenosti uživatele a podle jeho stavu v době požití drogy. Rovněž některé fyziologické účinky (např. vliv na krevní tlak) mohou být odlišné u zkušených a nezkušených uživatelů marihuany. Zvýšení klidového pulzu až o 60 %, ke kterému dochází v první půlhodině po vykouření marihuanové cigarety, může být nebezpečné pro osoby se srdeční chorobou. Účinky THC na kardiovaskulární systém jsou tedy dosti výrazné a jsou zprostředkovány hlavně receptory CB1 v krevních cévách a v srdci. Rovněž snížení nitroočního tlaku vlivem kanabinoidů je pravděpodobně umožněno existencí receptorů CB1 v oku.

Bylo zjištěno, že kanabinoidy mění funkci řady buněk imunitního systému. Zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 1997 však uvádí, že většina těchto změn je relativně malých, zcela reverzibilních po odstranění kanabinoidů, a vznikajících pouze při koncentracích vyšších než jsou ty, které jsou potřebné pro psychoaktivitu THC (více než 10 μmol l−1 in vitro nebo více než 5 mg kg−1 in vivo).

Farmakologicky a toxikologicky nejvýznamnější složkou konopí je Δ9-THC. Působení nízkých dávek Δ9-THC je charakterizováno směsí depresivních a stimulačních účinků na Centrální nervový systém (CNS). Podobně jako u řady jiných psychofarmak jsou dobře známy akutní účinky Δ9-THC, ale o jeho dlouhodobých účincích je méně prokázaných poznatků. Rovněž neurochemické procesy vedoucí k narušení kognitivních funkcí u kuřáků marihuany nejsou dostatečně známy. Nejvýraznější psychologické účinky THC lze rozdělit do 4 skupin:

− afektivní (euforie, veselost),

− senzorické (zvýšené vnímání vnějších podnětů a vlastního těla),

− somatické (pocit plovoucího těla nebo klesání v posteli),

− kognitivní (narušení vnímání času, selhání paměti, potíže s koncentrací).

Farmakokinetika

V závislosti na způsobu požití existují výrazné rozdíly v resorpci a metabolismu THC a v jeho průvodních projevech. Kouření je zvláště účinný způsob, jak dostat Δ9-THC do mozku. Po inhalaci je Δ9-THC rychle resorbováno do krevního toku a distribuováno. Do tělního oběhu se dostane 1-–50 % Δ9-THC z marihuanové cigarety, přičemž ztráty zkušených kuřáků jsou až poloviční oproti kuřákům náhodným. Při kouření marihuany jsou subjektivní pocity vnímány již během vteřin až minut, dosahují maxima po 30 min a trvají 2 až 3 h (slabší účinky i déle), po orálním požití se účinky dostavují až po 0,5−2 hodinách, jsou stálejší a trvají 5 až 8 hodin (při vyšších dávkách i déle). Intravenózní aplikace THC je obtížná vzhledem k jeho nerozpustnosti ve vodě. Při ústním podání je resorpce THC lepší, pokud je současně požíván nějaký tuk. Psychotropní práh je při vdechování 0,03−0,1 mg kg−1, při perorálním požití (s lipofilním nosičem) 0,2−0,3 mg kg−1 a při intravenózním podání 0,01−0,02 mg kg−1.

THC a jeho metabolity rychle prostupují do tkání; vzhledem k vysoké rozpustnosti THC v tucích dochází k jeho hromadění především v tělním tuku. Zdánlivý distribuční objem THC je kolem 10 l kg−1. V plazmě je většina THC vázána k lipoproteinům, albuminu a erytrocytům, volná frakce činí pouze cca 3 %. Pomalé uvolňování THC z tukových tkání do krve nevede normálně ke koncentracím způsobujícím psychologické účinky. Při pravidelném užívání marihuany dochází k výraznější akumulaci THC v tukových tkáních, což může mít škodlivé následky a snad by tak mohl být vysvětlen náhodný opětovný výskyt (flashback) subjektivní nálady odpovídající požití drogy (high), aniž by k jejímu požití došlo.

Prvotní metabolismus Δ9-THC nastává v plicích nebo játrech, kdy je hlavním aktivním metabolitem 11-hydroxy-Δ9-THC (11-OH-THC); účinný metabolismus v játrech dále mění 11-OH-THC na nepsychoaktivní 11-nor-9-karboxy-Δ9-THC (THC-COOH) a další metabolity. Plazmatické hladiny Δ9-THC se při kouření marihuany zvyšují velmi rychle a dosahují maxima (obvykle desítky ng ml−1) ještě před koncem kouření a poté rychle klesají díky distribuci do vysoce vaskulárních tkání (eliminační fáze α), po níž následuje pomalejší distribuce do tukové tkáně (eliminační fáze β). Clearance je 760 až 1200 ml min−1, konečný plazmatický eliminační poločas se udává 1−4 dny. Úplná eliminace jedné dávky Δ9-THC může trvat až 5 týdnů, ale metabolity THC v moči chronických kuřáků marihuany byly nalezeny i po 80 dnech po poslední dávce. Hlavním metabolitem v moči je 11-nor-9-karboxy-Δ9-THC-glukuronid (THC-COOHglu).“

Zdroj: FIŠAR, Zdeněk. FYTOKANABINOIDY. Chem. Listy. Praha: Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2006, 2006(100), 10.

Poslat komentář

*