14 Srpen

Uživatelé konopí v léčbě

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) byly v r. 2008 v celé Evropě konopné drogy hlavní drogou u 21 % všech osob, které nastoupili do léčby. Tyto drogy se tak posunuly na druhé místo v léčbě hned za heroin.

V ČR máme rovněž relativně dobrý přehled o ambulantní a ústavní léčbě lidí s poruchami vyvolanými užíváním návykových látek. Z dat od roku 2001 do roku 2010 vyplývá, že problémy s užíváním konopných drog představují v ambulantní léčbě necelých 10 % všech registrovaných drogových pacientů. Převažují muži a výrazně je zastoupena věková skupina do 19 let. U pacientů v ústavní léčbě tvoří ti, kteří byli přijati hlavně pro nadužívání nebo závislost na konopných drogách, cca 4 % z celkového počtu pacientů hospitalizovaných pro jakékoli drogy vyjma alkoholu (údaj z r. 2010).

Typy léčby u uživatelů konopí a jejich efektivita

Přestože v poslední době došlo k významným změnám v názorech na nejvhodnější léčbu pro uživatele konopí, programů zaměřených na tento typ léčby není mnoho. Ve výsledku se často spoléhá na to, že tyto osoby mají vetší zázemí ve svém osobním životě a zároveň stabilnější sociální a ekonomické poměry. Předpokládá se tedy, že zvládnou léčbu v ambulantní podobě.

Při léčbě závislosti na konopí se využívají různé strategie. Patří mezi ně psychoterapie, prevence relapsu (předcházení znovunavrácení se k užívání konopných drog), poradenství, sociální podpora, nácvik různorodých, např. asertivních dovedností a v některých případech i abstinenčně orientovaný program na bázi dvanácti kroků, který využívá svépomocná organizace Anonymní alkoholici. Pravděpodobně nejrozšířenější je kognitivně behaviorální terapie, jejímž cílem je vybavit klienty vědomostmi, které jim pomohou vyhnout se relapsu, tedy opětovnému užívání konopných drog.

konaalec2

Počet strategií využívaných k léčbě závislosti na konopí je sice vysoký, nicméně míra jejich efektivity je nejasná a mnoho věcí je třeba ještě ozřejmit. Problémem je např. to, že je obtížné provést přesné porovnání různých léčebných režimů. Opakovaně dochází k používání rozdílných hodnotících metod a často se také různé léčebné ukazatele používají kombinovaně, což porovnávání výsledků léčby rovněž znesnadňuje.

Jak bylo zmíněno výše, ČR patří mezi evropské země s nejvyšší mírou užívání konopí mezi mladými lidmi. Tuto nepříznivou situaci by mohl zlepšit soubor komplexních opatření, jehož součástí je i terapeutická práce s uživateli konopných drog. V této souvislosti lze upozornit na metodiku nazvanou Efektivní regulace užívání marihuany – jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí. Tato publikace je určena pro provádění integrované krátké intervence a skupinové intervence pro klienty, kteří pravidelně, intenzivně a problematicky užívají konopné drogy. Postupy, založené na moderních poznatcích z poradenské praxe, jsou určeny nejen pro odborníky v oblasti závislostí (adiktology), ale také pro další pracovníky ve zdravotně sociální sféře a pedagogy. Manuál je volně dostupný na http://www.drogy-info.cz.“

Zdroj: ŽILÁKOVÁ, Kateřina. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. 1. Písek: © ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU, 2013.

Poslat komentář

*