29 Květen

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Ustanoven § 286 má ve své podstatě velmi blízko trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s OPL (omanými a psychotropními látkami) a jedy dle § 283 ve stadiu přípravy. Spočívá rovněž ve výrobě, opatřování nebo přechovávaní předmětu určených k nedovolené výrobě OPL, přípravku, který obsahuje OPL, anebo jedu a přestože se posuzuje jako dokonaný trestný čin, v podstatě se jedna o svého druhu přípravu (přesněji předčasné dokonaný čin). Příprava trestného činu podle ustanoven § 283 vsak musí směrovat k individuálnímu, konkrétnímu trestnému činu, zatímco jednání dle ustanovení § 286 se tyká výroby, opatření nebo přechovávání obecně, bez ohledu na to, zda takový předmět nebo prekursor pachatel k nedovolené výrobě skutečně zamýšlí použít a bez přesného přirazení k určitému trestnému činu.

Pokud jde o pěstování konopí, tato rostlina je již sama o sobe považována za OPL ve smyslu společného ustanoven § 289 odst. 1 TrZk (podle přílohy k zákonu o návykových látkách a seznamu IV Jednotné úmluvy o omamných látkách), její pěstovaní proto nelze povazovat za výrobu a držení předmětu k nedovolen výrobě OPL a jedu ve smyslu ustanoven § 286 odst. 1 TrZk.

Celkově se opět jedná o méně častou trestnou činnost, v roce 2014 se řešilo 139 trestných činů dle tohoto ustanovení, nejčastějším trestem bylo podmíněné (57x) a nepodmíněné (23x) odnětí svobody.

Vybrané znaky skutkové podstaty

Subjektivní stránka. Po subjektivní stránce se jedná o úmyslný ohrožovací trestný čin, který je dokonán již vyrobením, opatřením nebo přechováváním prekursoru nebo jiného předmětu určeného k výrobě OPL, přípravku obsahujícího OPL anebo jedu.

Prekursor. Podle ustanoven § 2 písm. c) zákona o návykových látkách se jím rozumí látka uvedena v kategorii 1 Přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady c. 273/2004, případně v kategorii 1 Přílohy k nařízení Evropské Rady č. 111/2005. Jedná se například o pseudoefedrin nebo norefedrin, které se používají při výrobě metamfetaminu.

Trestnost nakládaní s prekursory. Oprávněná výroba, opatření nebo přechovávání prekursoru jsou trestné podle ustanoven § 286, pokud byl prekursor určený k nedovolené výrobě OPL, přípravku nebo jedu. Naproti tomu neoprávněná výroba, přechovávání, ale i dovoz, vyvoz, prodej, zprostředkování, nabídka nebo jiné opatření, je již trestná podle ustanovení § 283.

Předmět určený k nedovolen výrobě OPL, přípravku, který obsahuje OPL nebo jedu. Jde o přístroje, zařízení a jejich součásti, dále suroviny způsobilé a zároveň určené k takové výrobě. Předměty nemusí být určené výlučné k takové výrobě, může jít např. o léky proti chřipce. Také nemusí jít o předmět určený ke spáchání konkrétního trestného činu, postačuje, je-li určen obecně k nedovolené výrobě OPL a k ní také směruje úmysl pachatele.

Jiné předměty. Většinou se jedna o předměty běžného užití, např. nůžky, pinzetu. Nezaleží u nich na tom, zda jsou vyrobeny, opatřeny nebo přechovávány oprávněně nebo neoprávněně, rozhodné je, zda byly použity k nedovolen výrobě OPL, přípravku nebo jedu.

Alternativnost složitých skutkových podstat.“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Komentáře uzavřeny.