21 Říjen

Zákaz pěstování konopí versus Ústava ČR

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 2

Skupina právníků orientovaných na ústavní právo společně s iniciativou „Konopí je lék“ vypracovali rozbor protiústavnosti zákazu pěstování konopí pro vlastní potřebu. Porušení ústavy lze doložit na popření řady článků ústavní Listiny práv a svobod, které jsou níže uvedeny.

(nyní přesně citujeme rozbor vypracovaný iniciativou „Konopí je lék“ a skupinou právníků)

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti. Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jste jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán a považován za zločince.

Článek 3
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte či užíváte konopí.

Článek 4
Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí.

4.1.1
Článek 10
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Jen pro pouhé pěstování, vlastnění a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno.

Článek 15
Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen, že lze kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat.I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci nepovolí ministerstvo zdravotnictví vypěstovat (netechnické) konopí k výzkumným účelům.

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy k tomu nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán.

Zdroj: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/30-na-ostri-listu-konopi-je-lek-vs-centrum-adiktologie?rubricId=15

Komentáře

  • Autor: vlasta Krkavec
    22/10/2013

    s tím nelze nesouhlasit.každý člověk by měl mít právo na omámení.trává je pozitivní,at už jako lek,nebo jako prostředek změny psychickeho stavu…

  • Autor: Dick Lorand
    27/10/2013

    Jsem uživatel konopí,a vím co „tráva“ dokáže…Nejsem si ale jist,zda bych souhlasil s legalizací,protože když vidím denodenně ty mladý zhulence,kteří nevědí o světě a nejsou schopni komunikace… Každopádně s tím článkem samozřejmě souhlasím,ale opakuji,tráva se teď pěstuje čím dál silnější a její následky jsou o poznání horší.

Poslat komentář

*