10 Červen

Základní principy a strategie Harm Reduction

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

Harm Reduction je alternativou k tradičním a jednostranným modelům užívání drog a závislosti. Harm Reduction má své filozofické kořeny v pragmatismu veřejného zdraví a nabízí alternativu jak k morálnímu modelu užívání drog a k tradičnímu modelu závislosti jako nemoci, tak k adaptivnímu modelu. Vedle jejich zužujících přístupů (převýchova, důsledná abstinence, analýza a odstranění „příčin“) nabízí širokou paletu nástrojů a postupů, jak snížit škodlivé konsekvence závislého chování. Akceptuje fakt, že mnoho lidí užívá drogy a rizikově se chová i v jiných situacích. Uskutečnění idealistické vize společnosti bez drog pokládá za velmi nepravděpodobné.

Harm Reduction považuje abstinenci za ideální výsledek, ale akceptuje také alternativy, které pracují s neabstinujícím klientem. Tradiční zařízení požadují rozhodnutí k abstinenci jako podmínku nástupu do léčby a abstinenci jako podmínku jejího absolvování. Takové léčebné programy jsou označovány jako „vysokoprahové“. Vzhledem ke svému „vysokému prahu“ (velkým nárokům na klienta) jsou pro mnoho klientů prakticky nedosažitelné. HR není zaměřena na abstinujícího klienta, není to ale ani anti-abstinence. Abstinenci je možné z hlediska principu snižování poškození považovat za ideální stav, člověk, který nebere drogy, není drogou ani životním stylem s ní spojeným ohrožen. Pragmatičnost přístupu HR spočívá v tom, že nepočítá jen s touto ideální variantou. Vzhledem k tomu, že u většiny klientů není možné zcela odstranit riziko poškození z užívání drog, pokouší se jej snížit, a to dvěma způsoby: jednak zachovává zdravotní stav, jednak předává informace a motivuje klienty k tomu, aby byli zodpovědní za své chování a postupně je měnili k méně rizikovému. Nabízí ochranu poškození zdraví drogou a ochranu před rozvojem závislosti.

Velkým zdravotním problémem ohrožujícím injekční uživatele drog jsou krví přenosné nemoci, například AIDS a žloutenky typu B a C. Snižování poškození v této konkrétní oblasti znamená jednak předávání informací o způsobech přenosu této infekce a jejích důsledcích, ale také podpora motivace k léčbě u těch, kteří už jsou nakaženi.

Harm Reduction uplatňuje nízkoprahový přístup. Nízkoprahový přístup znamená, že na klienty nejsou kladeny předběžné a pro ně mnohdy nereálné požadavky, například aktuální abstinence nebo omezení frekvence či způsobu užívání. Vedle toho nechce klienty ani identifikovat, nezjišťuje jejich nacionále. Nízkoprahové programy pravidelně vtahují uživatele nelegálních drog do spolupráce na programech a aktivitách, které jsou zaměřeny na jejich pomoc. Harm Reduction počítá s prostředím, ve kterém se uživatel drog pohybuje. Jen tak mohou být zvolené intervence účinné. V praxi to znamená, že nízkoprahové služby pracují s klientem tam, kde právě je, v tom stavu, v jakém je, a za podmínek, na nichž se s nim dohodnou podle jeho potřeb. Proto jsou služby vybudované na těchto principech klienty pozitivně přijímány. Z výzkumů vyplývá, že služby řídící se principy HR mohou oslovit 70 – 80 % problémových uživatelů drog.“

Zdroj: KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, c2003. Monograře (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6.

Poslat komentář

*