25 Září

Závislost na marihuaně a odvykání

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Pokud rodiče, či uživatel nemají zájem problém řešit, nebo jej za problém nepovažují, dochází ke stále častější potřebě užívání marihuany. Dále se věnuji této problematice.

V Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN – 10) je závislost na marihuaně uvedena pod kódem F12.2, který zní: Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní substanci‚ pro skupinu látek nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí.

V knize Efektivní regulace užívání marihuany je uvedeno, že z posledních klinických a epidemiologických studií, které jsou realizované za použití standardizovaných diagnostických kritérií, byly shromážděny důkazy o existenci syndromu závislosti na konopí. Syndrom je charakterizován poruchou či ztrátou kontroly nad užíváním konopí, kognitivními a motivačními deficity, které narušují pracovní činnost, studium a sociální vztahy. Ukazuje se zde, jako i u jiných psychoaktivních drog, že největší riziko závislosti je u osob, které užívají marihuanu denně.

Kalina však ve své knize uvádí, že psychická závislost na marihuaně vzniká jen velmi zřídka, tělesná závislost nevzniká. Atypický je průběh intoxikace s úzkostným či psychotickým stavem, který může přetrvávat i po odeznění účinku. Může dojít k provokaci latentní duševní poruchy se symptologií. Přetrvávají poruchy paměti a koncentrace. Syntetické kanabinoidy a jejich rizika nejsou dostatečně prozkoumány, a proto jsou považována za nebezpečné. Podobně jako u halucinogenů se objevují flashbacky.

Odvykání na marihuaně

V odvykání na kouření marihuany je velmi důležitá motivace. Při odvykání je důležité, aby jedinec měl ve svém okolí člověka, který je mu oporou, ať už je to člen rodiny, terapeut či kamarád. Marihuana je považována za návykovou látku, na kterou vzniká závislost pouze zřídka. Její uživatelé tedy nepotřebují nutně odvykací léčbu v různých psychiatrických zařízeních. Jako první záchrana by měla zafungovat rodina, která tuto skutečnost o svém dítěti zjistí. Velmi důležité jsou jistě motivační rozhovory, pomoc při hledání nových zájmových činností k vyplnění volného času. Tyto aktivity musejí být pro dítě atraktivní, aby ono samo mělo zájem. Nedílnou součástí takovéto rodinné pomoci je omezení přisunu financí.

V souvislosti s rodinami adolescentů je třeba uplatnit některé ze specifických prvků. Rodina by si měla osvojovat dovednosti, které jsou nutné k řešení problémů. Důležité je také naučit se rodičovským dovednostem (monitorování chování, stanovení hranic, vyvozování důsledků, odměny a sankce za různé formy chování), vyjadřování pozitivních emocí a účasti na společných aktivitách mimo domov.

Vhodný životní styl rodiny znesnadňuje návykové chování. Nejedná se pouze o omezení všeho, co návykové chování „umožňovalo“, ale i o vytváření životního stylu rodiny, který je bezpečnější. Je potřeba vyhýbat se spouštěčům, včetně volných finančních prostředků. Doporučuje se plánování společných aktivit, zamyšlení se nad rozdělením rolí v rodině a nároky, které rodina a zaměstnání kladou na jednotlivé členy. Patří sem také vyjednávání o alternativách, jak nejlépe využívat volný čas, apod.

U dospívajících spočívá efektivní léčba v týmovém přístupu, na němž se podílejí zástupci institucí, v nichž se jedinec pohybuje: škola, resp. zaměstnání, rodina a vrstevníci. Dospívající se potřebují najít zázemí mezi jedinci srovnatelného věku, kteří jím mohou sloužit jako pozitivní vzory pro život bez užívání návykových látek. V rámci léčby by si měli osvojit některé prvky dospělosti jako zodpovědnost, stanovení osobních hranic, apod. U mladistvých je však potřeba stále i prvků dětství.“

Zdroj: KOTŠMÍDOVÁ, Kateřina. Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů. České Budějovice, 2017. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce Mgr. Monika Flídrová.

Poslat komentář

*