10 Duben

Zdravotní péče mládeže v Nizozemí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„I přes drobné rozdíly je vývoj preventivních opatření v Nizozemí v podstatě stejný jako v ostatních západních státech a bere ohled na zvýšení počtu závislostí i na vývoj, začlenění a efektivitu preventivních programů. Wiegersma, Hofman a Zielhuis (2000) uvádí, že realizací preventivních opatření je v Nizozemí pověřena Zdravotní péče mládeže, která je součástí Regionální zdravotní služby a nabízí programy pro základní a střední školy v daném regionu. Od doby, kdy byly před více než stoletím v Nizozemí přijaty první aktivity YHC pro školy, se Zdravotní služba mládeže rozrostla do celostátních rozměrů a zaměstnává stovky psychologů, sester a asistentů. Každé dítě v Nizozemí má za sebou v době ukončení školní docházky absolvování široké škály preventivních a zdraví podporujících aktivit, řízených specializovanými pracovníky YHC. Tyto aktivity jsou prováděny v prostorách školy a zahrnují zdraví podporující programy, testování kvůli specifickým fyzickým abnormalitám, zdravotní kontroly a dobrovolná konzultační sezení. Většina aktivit je prováděna za účasti psychologů, méně často jsou zapojeny sestry a asistenti. Mezi jednotlivými odděleními zdravotní péče jsou rozdíly v množství, obsahu a intenzitě programů, konzultačních hodin a dalších aktivit. Rozmanitost je způsobena odlišným přístupem a prioritami jednotlivých regionů.

Kontroly zdravotního stavu jsou orientovány na primární nebo sekundární prevenci fyzických a psychologických obtíží a problémového chování a jsou dostupné pro všechny děti a dospívající v určitém věku či třídě. Především na základní škole je pak doporučována účast rodičů. Wiegersma, Hofman a Zielhuis (2000, s. 387) uvádí, že v rámci základních škol je zájem žáků větší než 90 %, u středních škol je procento nižší a závidí na stupni vzdělání. Návštěva jednoho žáka / studenta trvá 15 až 20 minut. V závislosti na věku žáka či studenta jsou kladeny otázky týkající se chování souvisejícího se zdravím (kouření tabákových výrobků, konzumace alkoholu, užívání marihuany a stravovací návyky). Konzultační sezení poskytují snadný přístup k profesionálům v oblasti péče o zdraví a umožňují diskuzi o problémech týkajících se fyzického i duševního zdraví a jejich prevence. Konzultace jsou volně přístupné pro žáky, rodiče a učitele, a to bez předchozí domluvy. Zavedením konzultačních hodin bez předchozí domluvy se dle Wiegersma, Hofman a Zielhuis (2000, s. 387) zvýšil počet návštěv dospívajících (hlavně 16letých a 17letých studentů), kteří na předem domluvné konzultace docházeli pouze velmi zřídka.

Zdravotní péče mládeže je poměrně unikátní systém a od klasické péče o zdraví na základních a středních školách v jiných státech se liší tím, že její zaměstnanci, ať už psychologové či sestry, nemohou vzít žáky se zdravotními problémy do vlastní péče. Pokud je u dítěte nutná jakákoli terapie či léčba, je odkázáno na svého praktického lékaře, který určí další postup. YHC tedy zajišťuje konzultace týkající se nezdravého či problémového chování, ale neprovádí léčbu.

Hlavním účelem Zdravotní péče mládeže je brzké rozpoznání problémového chování u žáků. Individuální kontakt během konzultací a dalších aktivit umožňuje rozpoznat počátky nezdravého chování jako kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu v době, kdy jsou žáci ještě přístupní pozitivnímu ovlivnění chování a přístupu ke zdravému životnímu stylu. Jelikož většina nezdravého chování má kořeny už v mladém věku a projevuje se tendence přetrvávat do dospělosti, kontakt s žáky je velmi důležitý pro včasné rozpoznání nezdravého chování a návyků a jejich nápravu.“

Zdroj: GINTEROVÁ, Nikola. NIZOZEMSKÝ PŘÍSTUP K MARIHUANĚ A JEHO APLIKACE NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ. Brno, 2017. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Poslat komentář

*