10 Květen

Způsoby a rizika užívání konopných drog – část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Pěstování konopí Komentáře: 0

„S dlouhodobým a intenzivním užíváním konopných drog se pojí, kromě výše uvedených, i další možná rizika. Jako u všech drog dochází k celkovému snížení obranyschopnosti organismu. Konopných drog zvyšuje srdeční činnost až o 50 % a to může být pro osoby se srdečními potížemi velice nebezpečné. Dále jsou popsány poruchy reprodukčních systémů. U mužů se vlivem užívání konopných drog snižuje počet testosteronů, počet a mobilita spermií a s tím souvisí i možnost deformace a abnormality plodu. U dospívající populace chlapců je také velké riziko negativního vlivu na celkový průběh vývoje. U dlouhodobého užívání ženami může dojít ke snížení plodnosti, objevují se i případy potratů a vývojových deformací dítěte v důsledku dlouhodobého užívání konopných drog během těhotenství. Tzv. „fetal marihuana syndrom“ je charakteristický nižší porodní váhou dítěte, chemikálie, které se následně dostávají mateřským mlékem do těla dítěte, mohou narušit jeho fyzický a mentální vývoj a mohou způsobit i návykovost. Shapiro navíc doplňuje, že pravidelným, denním kuřačkám marihuany se rodí děti více bojácné a trpící přechodným třesem. Jak uvádí Ganeri u žen užívající antikoncepci hrozí riziko srdečního záchvatu.

Následkem užití konopných drog, podobně jako u jiných drog, dochází také mnohem častěji k nehodám, jelikož pod vlivem drogy si uživatelé nejsou schopni uvědomovat potenciální rizika. Jestliže drogy mají špatný vliv na veškerou činnost vyžadující psychickou a fyzickou koordinovanost, nabízí se otázka vlivu konopných drog na řízení motorových vozidel. Pod vlivem konopných forem drog jsou všechny reakce a tělesné funkce zpomaleny, což samozřejmě může znamenat vyšší riziko nehodovosti. Konopné drogy mohou způsobit i otravu organismu, která se projevuje silnou bolestí hlavy, zvracením, dýchacími problémy, bušením srdce, nekoordinovaností a náhlými pády. U uživatelů konopných drog také dochází ke vzniku amotivačního syndromu, jehož průvodním znakem je pasivita, ztráta zájmů, bezcílnost nebo samotářství. Dle výzkumů řada středoškolských studentů spojuje školní neúspěchy s užíváním konopných drog. Dalším rizikem ohrožujícím uživatele konopných forem drog, které Kubánek uvádí a které je u nich dvakrát větší, je vznik depresí a úzkostných poruch. Užívání konopných produktů může také manifestovat vlohy k závažné duševní chorobě.  U predisponovaných jedinců, u nichž je vytvořená nebo vrozená dispozice, může dojít k rozvoji velmi intenzivních a hlubokých depresivních stavů nebo stavů úzkosti a napětí. Tyto stavy mohou přejít až do panických stavů, kdy hrozí nebezpečí sebepoškození či agrese. Dalším rizikem je celková porucha intelektu, dochází k poruchám chápavosti i paměti. Jsou popsány i případy vzniku demence ve spojitosti s dlouhodobým a intenzivním užíváním.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*