„Zda legalizovat konopí úplně nebo jen částečně, není jednoduchá otázka. Ačkoliv zastávám názor, že konopí není nebezpečnější drogou než povolené drogy jako alkohol nebo tabák, nejsem zastáncem úplné legalizace konopí. Domnívám se, že tento stav…

Detail článku

„Z legislativy ČR nijak nevyplývá, že by pěstování, držení nebo výroba (jak ji chápe stanovisko Nejvyššího Soudu – NS) konopí nebylo trestným činem nebo alespoň přestupkem. Skutkové podstaty těchto trestných činů o jednání za účelem…

Detail článku

„Česká právní úprava drog v posledních letech prodělala řadu změn. Většina z nich byla inspirována děním ve světě, změnou pohledu společnosti a zvýšenou tolerancí vůči některým zakázaným látkám. Zajisté k tomu přispěly i novodobé vědecké…

Detail článku

„Ve Francii je trestné jak držení, tak i samotné užívání drog. Zákon navíc nerozlišuje mezi držením pro vlastní potřebu a držením pro potřeby distribuce, a také nedělá rozdíly ani mezi jednotlivými drogami. Tuto úlohu zastávají…

Detail článku

„V Německu je hlavním právním předpisem upravujícím omamné a psychotropní látky (OPL) Spolkový zákon o omamných látkách. Neoprávněné držení drog je podle něho trestným činem, existují však možnosti upuštění od trestního stíhání, pokud se jedná…

Detail článku